Komunálne voľby 2022 – odpovede kandidátov na primátora mesta Hlohovec

0
423

Už túto sobotu 29. októbra 2022 sa budú konať voľby do orgánov samospráv obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov. Budeme si vyberať starostov, primátorov i predsedov samosprávnych krajov a poslancov jednotlivých zastupiteľstiev. Hlohovský žurnál ponúkol už vo februári tohto roku možnosť všetkým kandidátom, ktorí sa budú uchádzať o hlasy Hlohovčanov, aby sa na jeho stránkach predstavili. Základným pravidlom pre uverejnenie takéhoto príspevku je jeho slušný obsah. Nesmie nikoho urážať, útočiť, používať vulgarizmy. Nesmie byť prejavom sympatie k porušovaniu základných práv a slobôd  a nesmie hlásať rasovú, etnickú, národnostnú alebo náboženskú nenávisť. 

O možnosť predstaviť svoj program, s ktorým sa budú uchádzať o hlasy voličov, prejavili záujem obaja kandidáti na post primátora, teda pán Ivan Baranovič i pán Miroslav Kollár. Hlohovský žurnál vám ponúka odpovede oboch kandidátov na rovnaké otázky, pričom mali možnosť sa vyjadriť v rovnakom rozsahu.  Na otázky Hlohovského žurnálu budú odpovedať v poradí podľa čísiel na volebných listinách.   

1. Čo povazujete za svoju prioritu vo funkcii primátora Hlohovca počas najbližších štyroch rokov?

Ivan Baranovič:Za posledné obdobie som zažil viacero zaujímavých stretnutí, na ktorých mi viacerí ľudia, ktorí pracujú v meste alebo pre mestské spoločnosti povedali, že nemôžu prísť na žiadne moje predvolebné podujatie, pretože sa boja, že ich tam niekto uvidí a budú mať v práci problémy. Keby sa to stalo jedenkrát, tak by som to ani neriešil, ale po viacerých takýchto správach som nadobudol pocit, že v Hlohovci nie je všetko v poriadku. 

A toto je moja najväčšia priorita – zmeniť atmosféru v meste. Opäť spojiť Hlohovčanov z oboch brehov Váhu do jedného celku. 

Samozrejme, na to, aby sme to dokázali, je potrebné pracovať aj na nasledovných prioritách:

Doprava a infraštruktúra

 • Postavíme novú lávku pre peších a cyklistov cez Váh do Šulekova.
 • Naplánujeme pravidelnú zimnú a letnú údržbu ciest a chodníkov.
 • Zrekonštruujeme miestne komunikácie zároveň s výmenou starého azbestového potrubia rozvodu pitnej vody.
 • Vybudujeme cyklochodníky a cyklotrasy v spolupráci s okolitými samosprávami.

Zelený a čistý Hlohovec

 • Mesto nie je lúka – zabezpečíme pravidelné kosenie a čistenie mesta.
 • Vytvoríme nekosené zóny určené pre včely a opeľovače.
 • V súvislosti s nadchádzajúcou klimatickou zmenou pripravíme mesto Hlohovec tak, aby sme čo najviac využívali alternatívne zdroje energií.
 • Vytvoríme lokálne parky ako miesta pre oddych.
 • Znovuoživíme Zámockú záhradu vybudovaním rozária a rodinnej oddychovej zóny.

Sociálny Hlohovec

 • Vrátime príspevok pri narodení dieťaťa.
 • Zavedieme príspevok na stravné pre seniorov.
 • Vybudujeme denný stacionár pre seniorov a pre osoby so zdravotným znevýhodnením.
 • Zavedieme príspevok pre deti na letné tábory.
 • Vybudujeme nové nájomné byty pre mladých.
 • Bernolákova ulica – vyrovnáme sa s neplatičmi a ušetrené peniaze pôjdu na rozvoj Hlohovca.
 • Vytvoríme podmienky pre pravidelnú prácu marginalizovaných skupín a ich zamestnanie v mestských podnikoch.

Kultúrny Hlohovec

 • Úzkou spoluprácou s osobnosťami Hlohovca vytvoríme podmienky pre zveľaďovanie kultúrneho prostredia.
 • Zrealizujeme osem rokov sľubovanú rekonštrukciu Domu kultúry.
 • Vrátime „život“ do centra mesta vytvorením funkčnej pešej zóny ako kultúrno-spoločenského centra mesta.
 • Zabezpečíme opravu Domov smútku v Hlohovci a v Šulekove a vytvoríme priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku. 

Vzdelaný Hlohovec

 • Zavedieme uvítací balíček školských potrieb pre prvákov s trvalým pobytom v Hlohovci.
 • Zriadime prípravné ročníky v školách pre deti, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením.
 • Garantujeme pre školy viac slobody a autonómnosti v rozhodovaní.
 • Prepojíme vzdelávanie s lokálnou históriou.

Bezpečný Hlohovec

 • Zlepšíme a zefektívnime prácu Mestskej polície.
 • Rozšírime kamerový systém v meste na monitorovanie rizikových oblastí.
 • Formou prevencie budeme predchádzať problémom a nezatvárať pred nimi oči.

Zdravý Hlohovec

 • Zabezpečíme, aby v Hlohovci boli k dispozícii dôležité lekárske profesie a Hlohovčania za nimi nemuseli cestovať desiatky kilometrov.
 • V spolupráci s mestskými športovými klubmi budeme pracovať na zvýšení záujmu o šport v meste.

Šulekovo

 • Naozaj dokončíme rekonštrukciu Šulekovej ulice.
 • Postupne zrekonštruujeme ulice a chodníky – vytvorím ich presný súpis a časový plán.
 • Zrekonštruujeme strechu na zdravotnom stredisku.
 • Zrealizujeme nadstavbu na ZŠ Vilka Šuleka.
 • Naozaj odstránime čierne skládky. 
 • Sociálni pracovníci budú aktívne pracovať s neprispôsobivými občanmi.

Miroslav Kollár:Zhrnuté do jednej vety: želám si, aby bol v roku 2030 Hlohovec zdravým, zeleným a moderným, bezpečným a starostlivým, vzdelaným aj kultúrnym, ale stále otvoreným, hrdým európskym mestom. Aby sa nám tu všetkým spolu žilo opäť o kus lepšie. 

Celý program nášho tímu #SPOLUpreHlohovec dostali všetci Hlohovčania do svojich schránok, môžu si ho pozrieť na mojom webe www.spoluprehlohovec.sk či na mojom fejsbúkovom profile. Stručný výpočet mojich priorít pre jednotlivé oblasti je nasledovný:

Zdravé a moderné mesto

 • Dobudujeme všetky športové areály na školách
 • 4 aktívne oázy pre seniorov 
 • 5 kilometrov nových cyklotrás
 • Podporíme vodácku a cykloturistiku, aj vinársku turistiku v spolupráci s našimi vinármi

Starostlivé a bezpečné mesto

 • Mestské jasle v roku 2023
 • 200 eur pri narodení dieťaťa pre rodičov, ktorí budú mať aspoň rok po narodení trvalý pobyt v Hlohovci
 • Bonusová karta 100 eur na rodinu na mestské služby
 • Ústretová daňová politika voči seniorom a mladým rodinám ohrozeným chudobou
 • 100 nových nájomných bytov 
 • Nová materská škola na Novej štvrti 
 • Denný stacionár pre seniorov a zdravotne postihnuté deti aj dospelých
 • Meranie rýchlosti v meste Mestskou políciou 
 • 10 nasvietených prechodov a úprava kritických križovatiek 
 • 5 nových kamier každý rok
 • Trvalé zníženie rýchlosti v kritických úsekoch 

Dostupné a zelené mesto

 • Do konca novembra sprejazdníme most (spolu s TTSK)
 • Cyklomost Šulekovo – Hlohovec 
 • Parkovacia politika pod heslom – Hlohovčania majú prednosť! 
 • Skrátime čakanie pred mestom úpravou križovatiek na hlavnom ťahu (spolu s TTSK)
 • Sprejazdníme nefunkčnú pešiu zónu 
 • Zrekonštruujeme námestie na relaxačné centrum mesta
 • Hlavné mestské parky premeníme na trvalo zelené oázy
 • Vysadíme 200 vzrastlých stromov – príprava na dopady klimatických zmien
 • Mestská kompostáreň
 • Vysadíme ďalších 1 000 koreňov ruží

Vzdelané a kultúrne mesto

 • Dom kultúry zrekonštruujeme na multifunkčné kultúrne a kreatívne centrum 
 • Podporíme humanizáciu školského prostredia
 • Rozšírime kapacity ZŠ s MŠ A. Felcána 
 • Udržíme miesta v materských školách pre všetky deti
 • Zachováme prípravné ročníky, aj keď ich opäť nezačne financovať štát
 • Na Zámku obnovíme ďalšie priestory na presťahovanie celého Vlastivedného múzea
 • Obnovíme zámocké terasy 
 • Zachránime bastión, filagóriu premeníme na trvalý výstavný priestor
 • Skleníky začleníme do externej expozície Zámku

Otvorené mesto

 • Udržíme Hlohovec v TOP 10 rebríčkov hodnotenia slovenských miest 
 • Zvýšime financovanie projektov Participatívneho rozpočtu 
 • Zriadime poslaneckú kanceláriu a aplikáciu na priamu komunikáciu s poslancami Mestského zastupiteľstva

Aj Šulekovo je Hlohovec

 • Zrekonštruujeme Holubyho ulicu
 • Opravíme najmenej 4 ďalšie ulice
 • Zavedieme samostatný dotačný program pre Šulekovo – šport, kultúra, sociálne veci 
 • Ďalej budeme podporovať ZŠ V. Šuleka, dobudujeme nové triedy a zrekonštruujeme ihrisko
 • Vyriešime parkovanie pri materskej škole
 • Postavíme nové detské ihrisko a obnovíme multifunkčné ihrisko na futbalovom štadióne
 • Doplníme kamerový systém na problematických miestach

2. Ako kandidáti na primátora musíte mať pripravený príťažlivý program pre voličov. Ako chcete zabezpečiť financie na plnenie svojho programu, keď sa stanete primátorom? 

Ivan Baranovič:Počas posledných štyroch rokov som bol ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Hlohovci pri schvaľovaní rozpočtov mesta. Spolu s kolegami poslancami sme sa snažili do rozpočtu presadiť veci, s ktorými sa na nás občania Hlohovca obracali a o čo mali záujem. Bohužiaľ sa väčšina schválených vecí z rôznych subjektívnych dôvodov nezrealizovala, aj keď na to boli financie. Z tohto dôvodu som presvedčený, že náš program je realizovateľný a tiež finančne zabezpečený. Je pravda, že najbližšie obdobie bude pre každého jedného z nás, vrátane samospráv, náročné. Som však presvedčený o tom, že spoločne dokážeme zvládnuť akúkoľvek situáciu, ktorá nastane. 

Za posledné mesiace som bol niekoľkokrát na Štátnom fonde rozvoja bývania, kde sme riešili financovanie nájomných bytov v Hlohovci. Tak isto v rámci PLÁNU OBNOVY sú financie, ktoré do Hlohovca musia prísť. Z tohto dôvodu som v posledných týždňoch absolvoval viaceré rozhovory s vrcholnými politikmi aj o tom, ako tieto financie do Hlohovca dostať. Rovnako si myslím, že Hlohovec nevyužíva možnosti eurofondov v takej miere, ako by mohol. 

Preto na financovanie viacerých bodov programu budeme využívať vyššie spomenuté externé zdroje, aby sa podielové dane Hlohovčanov využívali pre zlepšenie životných podmienok v meste a veľké investičné akcie boli v maximálnej miere financované z dostupných externých zdrojov. 


Miroslav Kollár:Myslím, že každý zodpovedný kandidát musí mať v prvom rade program, ktorý rieši skutočné problémy Hlohovčaniek a Hlohovčanov, múdro a efektívne, a samozrejme tak, aby tie sľuby boli reálne a odfinancovateľné. V dnešných ťažkých časoch treba byť voči ľuďom úprimný. Nasľubovať hory-doly bez ladu a skladu a neriešiť pritom naozaj vážne problémy mesta môže byť síce „príťažlivé“, ale je to podvod na Hlohovčanoch.

A pokiaľ ide o jeho financovanie – všetci vieme, že najbližší rok-dva budú pre samosprávy mimoriadne náročné. Mestám pribudlo mnoho nových povinností a výdavkov, ale klesnú im príjmy. My máme na začiatok čosi odložené – pretože sme sa ako dobrí hospodári chystali na preklenutie ťažkých rokov. Verím, že v ďalších rokoch sa finančná situácia miest zlepší. Minimálne polovicu môjho programu Hlohovec 2030 ale plánujem odfinancovať z externých zdrojov – časť z eurofondov v rámci nového programového obdobia 2021 – 2027, ale aj z Plánu obnovy. 

Nájomné byty v dvoch lokalitách plánujeme financovať v spolupráci so Štátnym fondom rozvoja bývania, aj s komerčnými bankami, ktoré vstupujú do tohto segmentu.  Žiaľ, model nájomného bývania, ktorý presadil šéf SME rodina Boris Kollár sa nebude dať využiť pre menšie mestá, ako sme my, je šitý skôr na veľké developerské projekty v okolí Bratislavy a v krajských mestách. Navyše dostáva mestá ako investora a správcu nájomných bytov do nevýhodnejšieho postavenia. Toto som namietal už pri príprave tejto legislatívy.

No a samozrejme budeme sa uchádzať aj o iné národné dotačné zdroje, tak ako doteraz. Za posledné roky sme uspeli s takmer 60 projektami za šesť a pol milióna eur. Nehovoriac o tom, že župa získala na financovanie opravy a rozšírenia mosta ďalších viac ako 5 miliónov eur.


3. Hlohovec sa pomaly vyľudňuje, počtom obyvateľov sme sa tento rok dostali na hranicu 20 000. Akými opatreniami chcete zabrániť odchodu Hlohovčanov z mesta?

Ivan Baranovič:V čase písania odpovede mal podľa oficiálnych údajov Hlohovec 20 028 obyvateľov. Blížime sa k hranici 20 000. Takýto počet obyvateľov mesta tu nebol desiatky rokov. Pri bližšej analýze údajov zistíme, že z Hlohovca sa väčšina ľudí sťahuje do iných miest a obcí. Sú to najmä mladí ľudia, ktorí majú pocit, že im Hlohovec nemá čo ponúknuť.  A musíme si priznať, že ten pocit je oprávnený.  Sám mám ešte maloleté deti a uvedomujem si, že v Hlohovci som im nevedel zabezpečiť kvalitné trávenie voľného času. 

Máme informáciu, že v Hlohovci je podľa zberu údajov pre parkovaciu politiku veľa áut z iných miest. Z mojej skúsenosti vyplýva, že sú to väčšinou služobné autá Hlohovčanov, ktorí dochádzajú za prácou do iných miest. 

Na to, aby ľudia v meste ostávali, prípadne sa do mesta vrátili, je potrebné zabezpečiť podmienky pre mladých ľudí a pre mladé rodiny. Preto sme pripravili vrátenie príspevku pri narodení dieťaťa vo výške 250 €. Riešime aj to, že či bolo možné vyplatiť tento príspevok aj spätne pre tie deti, ktoré majú stále trvalý pobyt v Hlohovci, ale príspevok im vyplatený nebol. 

Mladé rodiny často bojujú so svojím rozpočtom, a preto zavedieme príspevok na letné tábory pre všetky deti, ktoré majú trvalý pobyt v Hlohovci, aby sa rodiny nemuseli vzhľadom na svoje financie rozhodovať, či v lete ísť na dovolenku alebo dať deti do tábora. 

To, či sa v meste budú ľudia zdržiavať, bude závisieť aj od toho, aké kultúrne aktivity pre  Hlohovčanov mesto priamo alebo v spolupráci s mestskými organizáciami alebo záujmovými združeniami pripraví. Za posledné 3 mesiaca sa v meste uskutočnili dve skvelé akcie – Pangula fest a Deň dobrého piva a jedla, ktoré organizoval Miroslav Dvoran prostredníctvom Občianskeho združenia Nicolasa Konta. Videli sme, že Hlohovčania vedia urobiť zaujímavé akcie, ktoré pritiahnu veľa mladých i starších ľudí. Úlohou primátora je vytvoriť pre týchto ľudí priestor na realizáciu. 

V meste máme mnoho združení, ktoré robia skvelú prácu pre rôzne skupiny obyvateľov. Spomeniem len niektoré – Boxing Club Hlohovec, futbalové kluby v Hlohovci a v Šulekove, Sašetky, Cyklisti z okolia Hlohovca, hádzaná, Folklórna skupina Šulekovo, Ex libris Ad Personam Hlohovec, Občianske združenie Nicolasa Konta, Fraštačania, a mnohé iné. Podporou združení chceme rozvíjať nielen kultúru v Hlohovci, ale aj všetky aspekty života v meste. Angažovanosť obyvateľov mesta nám prinesie krajší Hlohovec. Ale nesmieme sa deliť na jedných a druhých. 


Miroslav Kollár:Formálne je to tak, ale v skutočnosti žije v Hlohovci o niekoľko tisíc ľudí viac. Vieme to jednak podľa údajov zo sčítania obyvateľstva – za 10 rokov nám síce ubudlo 10 percent obyvateľstva s prihláseným trvalým pobytom, ale pribudlo rovnako 10 percent bytov – a stále je pritom bytov nedostatok. To samozrejme logicky nesedí.

A potvrdil nám to aj zber dát pre parkovaciu politiku. Ukázal, že na sídliskách nám „prespáva“ viac ako tretina áut, ktoré nie sú hlohovské.

Treba otvorene povedať, že ľudia bez trvalého pobytu sú v meste čiernymi pasažiermi – mesto na nich nedostáva tzv. podielové dane, ale oni využívajú služby a infraštruktúru mesta rovnako, ako „domáci“. Podobný problém majú v menšej či väčšej miere viaceré mestá – v hlavnom meste Bratislava takto žije možno aj o 200 tisíc ľudí viac, ako vyplýva z údajov o trvalom pobyte.

Čo s tým? Upravíme niektoré mestské politiky tak, aby sa buď týkali iba obyvateľov mesta s trvalým pobytom (zavedenie príspevku 200 eur na dieťa pre rodiny, ktoré budú mať najmenej rok po narodení trvalý pobyt v meste) alebo pre obyvateľov bez trvalého pobytu budú výrazne drahšie – napríklad rezidenčné parkovanie.


4. Mestské zastupiteľstvo je spolu s primátorom podľa Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 vrcholným orgánom mesta. Spolupráca týchto vrcholných orgánov v uplynulom volebnom období nebola ideálna. Máte pripravený recept na zlepšenie tejto spolupráce?

Ivan Baranovič:Mestské zastupiteľstvo, v ktorom som spolu s kolegami poslancami strávil štyri roky, už na začiatku vstupovalo do svojho volebného obdobia veľmi zle. Primátor využil všetky možnosti na to, aby rozpočet na rok 2019 schvaľovalo ešte pôvodné zastupiteľstvo, ktoré už nemalo mandát na jeho realizáciu. Schválili ho napriek upozorneniu zo strany pána Marona, že rozpočet je zle spočítaný! Ukázali, ako im záleží na názore obyvateľov a zároveň nastavili spôsob komunikácie na ďalšie štyri roky. Ukázalo sa, že primátor má veľkú moc a mestské zastupiteľstvo, hoci je spolu s ním vrcholovým orgánom mesta, nemá príliš veľa možností na to, aby donútili primátora konať podľa uznesení, schválených volenými zástupcami obyvateľov Hlohovca. Kompromisy sú  vždy možné, ale treba ich hľadať spoločne, musia sa na nich dohodnúť obe strany.

Som človek, ktorý si vždy vypočuje názory iných ľudí. Mám veľmi rád prácu v tíme, kde veci fungujú, kde každý člen tímu dokáže prispieť svojím nápadom. Počas svojho pracovného života som prišiel na jednu zaujímavú vec. Opakom dobrého nápadu môže byť rovnako dobrý nápad. A v prípade, že mi Hlohovčania dajú vo voľbách mandát na primátora, tak budem týmto prístupom viesť mesto Hlohovec. 

Pre spoluprácu primátora a poslancov je dôležité, aby bol mestský úrad otvorený nie len pre vedenie mesta, ale aj pre poslancov a občanov mesta. Stalo sa mi niekoľkokrát, že mi zamestnanec úradu odmietol dať odpoveď na moju otázku s tým, že si to mám vyžiadať cez prednostu alebo cez Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Nevidím dôvod na to, aby sa zamestnanci mesta museli obávať poskytovať informácie. 

Rovnako si myslím, že ak ktokoľvek z mesta urobí niečo dobré a kvalitné pre obyvateľov mesta, tak si zaslúži verejnú pochvalu a má dokonca právo si tento svoj úspech aj odprezentovať pred občanmi, napr. aj na zasadnutí mestského zastupiteľstva. 

Komunikácia, elementárna slušnosť a rešpekt k sebe sú základom toho, aby sme spoločne dokázali z Hlohovca urobiť lepšie miesto pre život. 


Miroslav Kollár:Končiace sa štyri roky neboli takým dynamickým obdobím rozvoja nášho mesta ako štyri roky predtým. Čiastočne to zapríčinili vonkajšie okolnosti – pandémia, vojna na Ukrajine, ekonomická kríza, inflácia… Ale otvorene treba povedať, že jedným z dôvodov bolo aj nespolupracujúce zastupiteľstvo.

Z mojej strany boli dvere na spoluprácu vždy otvorené a bude to tak aj v budúcnosti, a budem v tomto ohľade veľmi aktívny. Viete, na mnohé mnou iniciované stretnutia – napríklad k rozpočtu, ale aj hneď v úvode volebného obdobia, keď sa „rozdávali karty“ – žiaľ časť kolegov poslancov nereflektovala. Najviac ma mrzí poslancami zablokovaný a zmarený projekt plavárne či malého klziska, ktoré mohli dnes už stáť za externé peniaze. V najbližších rokoch bude nereálne, aby takéto projekty utiahlo mesto z vlastných peňazí.

Myslím, že Hlohovčanky a Hlohovčania sú múdri a vedia si túto situáciu vyhodnotiť. Napokon, ukázal to aj minuloročný prieskum agentúry FOCUS, podľa ktorého bolo s prácou primátora spokojných 56 % obyvateľov mesta, ale s prácou zastupiteľstva len 42 %.

Verím, že pre všetkých nových či staronových ľudí, ktorých Hlohovčania 29. októbra pošlú do služby pre mesto – primátora aj poslancov – to bude dostatočným ponaučením.

29. októbra nás čakajú mimoriadne dôležité voľby. Mestá, ale aj rodiny a celú spoločnosť čakajú zložité roky a aby sme ich spolu prekonali, potrebujeme múdrosť, stabilitu, overené skúsenosti a schopnosti. Dnes nie je čas na experimenty a skúšanie neznámeho, ani na ohováranie, šírenie poloprávd alebo klamstiev, na zneužívanie napätej situácie. 

Len kričať nestačí – to nám dostatočne názorne ukázala skúsenosť s Matovičom. Naopak, k prosperujúcemu Hlohovcu vedie iba spolupráca. My veríme v múdrosť a dobré srdce Hlohovčanov a Hlohovčaniek. Tak vás poznáme, tak vás máme radi.

A nezabudnite, volebné miestnosti sú tentokrát otvorené len do 20:00!


Ďakujeme za odpovede obom kandidátom na primátora, pánovi Ivanovi Baranovičovi a Miroslavovi Kollárovi. Odpovede oboch kandidátov neboli redakčne upravované. Zverejňujeme ich tak, ako nám boli poslané.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here