Lucia Svíčková – Vyjadrenie k návrhu o znížení poplatku za stravu

0
130

Milí Hlohovčania,

Na minulotýždňovom zastupiteľstve som podala návrh na uznesenie, podľa ktorého, ak by prešiel, by rodičia detí neplatili mesačný 9 eurový príspevok za čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach (tzv. režijný poplatok). Tento by sa po skončení súčasnej pandémie znížil na 4 eurá.

Ako odôvodnenie pre mňa bola hlavne mimoriadna situácia, ktorá vznikla v súvislosti so šírením koronavírusu. Tá bude mať dopad na všetky oblasti života nielen mesta a spoločnosť, ale zaťaží hlavne rozpočet každej domácnosti. Mnohí rodičia sa ocitli v ťažkej situácii, pracujú na 80% alebo dokonca 60%, niektorí sú na OČR, niektorí dokonca prišli o prácu. Z tejto situácie sa budeme všetci ešte dlho spamätávať. Mesto, podľa môjho názoru, sa preto mohlo rozhodnúť zmierniť dopad tejto krízy pre zákonného zástupcu a vyjsť mu v ústretí znížením tohto mesačného režijného poplatku na prekonanie prvých mesiacov po skončení pandémie. 

Ďalším dôvodom, prečo som podávala návrh bola i skutočnosť, že od decembra 2019 (kedy sa schválilo zvýšenie tohto poplatku z 2 eur na 9 eur)  do marca 2020 nastal pokles stravníkov v školských jedálňach. Čo bolo dôvodom, sa už asi nedozvieme, nakoľko rodičia neuvádzajú dôvod, keď detí odhlasujú. Faktom však ostáva, že sa odhlásilo 68 detí. Tento počet nebol spôsobený prepuknutím kiahní koncom februára, začiatkom marca, tu bol pokles stravníkov z tohto dôvodu ešte väčší.

Tretím dôvodom pre mňa bolo, že mesto vynaložilo nemalé výdavky na rozšírenie školských jedální, aby boli pripravené prijať všetky deti a tie tak mali zabezpečené aspoň jedno teplé jedlo denne. Chceli sme v nich vytvoriť zdravé stravovacie návyky, avšak v decembri 2019 sme zvýšením poplatku na 9 euro stravovacie návyky niektorým deťom pravdepodobne narušili. Chcela som, aby aj tieto deti kvôli zhoršenej situácii rodičov na obedy chodiť mohli. 

Štvrtým dôvodom bolo zisťovanie výšky réžie v okolitých mestách, ak neberiem do úvahy Bratislavu, máme v okolí najvyšší režijný poplatok. 

Pezinok 0,30 Euro za obed x 20 dní – 6 Euro

Sereď 0,20 Euro za obed x 20 dní – 4 Euro

Piešťany 0,30 Euro za obed x 20 dní – 6 Euro

Ružinov  – paušálne 13 Euro.

Senec – MŠ – 0,20 Euro za obed / ZŠ – 0,30 Euro za obed

Šaľa – 0,30 Euro za obed – 6 Euro

No a neposledným piatym dôvodom pre zníženie tohto príspevku bol § 140 zákona o výchove a vzdelávaní, tzv. Školského zákona, ktorý hovorí:

Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je orgán miestnej štátnej správy v školstve poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca……   Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov, ak tak určí riaditeľ školskej jedálne alebo riaditeľ školy, ktorej je školská jedáleň súčasťou, na jedno dieťa alebo jedného žiaka najviac v sume neprevyšujúcej 7, 5 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.  Zjednodušene povedané, ak by zriaďovateľom školskej jedálne bol napríklad okresný úrad, tak by režijný poplatok NESMEL byť vyšší ako 7,20 Euro. 

V prípade, ak je zriaďovateľom mesto, takéto obmedzenie neplatí. Podľa môjho názoru, ani mesto by túto sumu nemalo prekračovať. 

Nebolo mojím úmyslom, aby školy a škôlky dofinancovávali výpadok týchto vlastných príjmov. Školy a škôlky mohli požiadať mesto o navýšenie rozpočtu a mesto tieto prostriedky malo nájsť. Som naďalej presvedčená, že ak by bola vôľa, prostriedky by sa našli i napriek aktuálnej situácii. No a o akej výške hovorím? Podľa mojich údajov by bolo treba mesačne do 13 000 Euro.

Ako som hore uviedla, môj návrh na uznesenie neprešiel. Ak teda niektorí z vás, milí rodičia sa nachádzajú v ťažkej finančnej situácii, skúste sa obrátiť na pani riaditeľku školy či škôlky, tá môže Vašu žiadosť prejednať s mestom. Pretože podľa VZN 252/2019: Mesto Hlohovec, ako zriaďovateľ ŠJ, môže rozhodnúť o zrušení, alebo odpustení príspevku v prípadoch stanovených zákonom. To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Vyjadrenie a názor poslanca Mestského zastupiteľstva v Hlohovci nie je vyjadrením a názorom redakcie Hlohovského žurnálu. Redakcia nepreberá zodpovednosť za vyjadrenia verejne činných osôb. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here