Lucia Svíčková – FAKTY K VOĽBE HLAVNÉHO KONTROLÓRA 2. časť

1
254

Redakcia nezodpovedá za informácie zverejnené v tomto článku. Ide o názory autora, ktoré sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Hlohovského žurnálu.

Dňa 25.02.2021 som na zasadnutí Mestského zastupiteľstva  v Hlohovci navrhla v poradí už druhé písomné napomenutie hlavnému kontrolórovi mesta Ing. Jánovi Brezovskému. Už poslanci z predchádzajúceho volebného obdobia neboli jednotní pri hodnotení práce hlavného kontrolóra a s nástupom nového poslaneckého zboru nedôvera voči práci hlavného kontrolóra prerástla.  Tak ako aj vo mne a to na základe týchto informácií, získaných počas môjho pôsobenia vo funkcii poslanca. Prvé napomenutie malo byť akýmsi zrkadlom, výhražným prstom… 

V súvislosti s dôvodmi z prvého napomenutia bolo na hlavného kontrolóra podané i trestné oznámenie. V tomto prípade sa jednalo o nemenovaný subjekt, ktorý v minulosti porušil VZN a bol povinný vrátiť poskytnutú dotáciu mestu. Hlavný kontrolór však túto skutočnosť zistil až v roku 2018, keď na ňu bol upozornený bývalým poslancom Mestského zastupiteľstva. Podľa názoru hlavného kontrolóra tomuto subjektu nevznikla povinnosť dotáciu vrátiť, nakoľko od poskytnutia uplynuli už 3 roky a VZN mesta Hlohovec pojednáva o vrátení dotácie, v prípade porušenia VZN, ešte v tom istom kalendárnom roku ako bola dotácia poskytnutá. Podľa vyjadrenia hlavného kontrolóra :“..  V druhom bode nemá problém tvrdiť, že porušením VZN bola organizácia povinná vrátiť dotácie mestu. Čo na tom, že vo VZN je napísané, že v prípade porušenia VZN je organizácia povinná vrátiť dotáciu najneskôr do 31.12.2015, resp. najneskôr do 10.1.2016. V nasledujúcej vete píše: „Táto skutočnosť (porušenie VZN) bola zistená pri opakovanej kontrole dotácií v auguste 2018… (reč je o mne)…Vôbec si nevie dať do súvisu, že nemôže vzniknúť povinnosť vrátiť dotáciu, keď sa o jej porušení dozvedela organizácia až v auguste 2018 a podľa VZN by mala povinnosť vrátiť dotáciu, ak by jej to niekto oznámil najneskôr do 10.1.2016….

Tvrdenie pána hlavného kontrolóra je z môjho pohľadu absurdné, nakoľko v žiadnom VZN sa neuvádzajú pokuty, sankcie, penále, ktoré plynú automaticky zo zákona, pretože by šlo o dvojité trestanie. (V minulosti na to upozorňoval i NKÚ). Nadradenosť zákonov voči VZN netreba pripomínať. 

Okresná prokuratúra toto podanie síce zamietla, avšak v odôvodnení okrem iného uviedla: „Napokon sťažovateľka poukazuje na zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého bol hlavný kontrolór povinný prijať opatrenia, a to vymáhať odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny. Podľa §31 ods. 14 citovaného zákona odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny možno uložiť do 5 rokov odo dňa preukázaného zistenia porušenia finančnej disciplíny. Nakoľko uvedená lehota doposiaľ neuplynula, nič nebráni v prípade preukázaného zistenia porušenia finančnej disciplíny uvedený odvod, penále alebo pokutu vymáhať...“

K druhému písomnému napomenutiu len uvediem, že Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 25.02.2021 prijalo môj podnet. Následné odvolanie hlavného kontrolóra mesta Hlohovec Ing. Jána Brezovského bolo už len logickým výstupom týchto napomenutí. 

Písomné napomenutie Hlavného kontrolóra s odôvodnením:

Odôvodnenie:

Mestské zastupiteľstvo už raz udelilo písomné upozornenie Hlavnému kontrolórovi Ing. Jánovi Brezovskému (ďalej len „HK“), v ktorom mu boli vytknuté nedostatky a zanedbávanie povinností vyplývajúce z jeho funkcie. Hoci sa k tomuto písomnému upozorneniu vyjadril (písomne i verbálne), svoje nedostatky a pochybenia si nepriznal a nápravu nezjednal. Práve naopak, povinnosti vyplývajúce mu z jeho funkcie i naďalej zanedbával a riadne nevykonával. Konkrétne ide o tieto porušenia:

1.
Zadanie úlohy: Uznesením 359/2019 bol doplnený „Plán kontrol HK na I. polrok 2020“ o výkon kontroly Mestského kultúrneho centra a to konkrétne prešetrenie ekonomických podmienok ohľadom nákupu cez spoločnosť Hugo cafe

Výkon úlohy a správa o výsledku konania: Mimoriadna kontrola č. 6489/2020/1888 bola v tejto časti zameraná na ekonomické nakladanie s prostriedkami mesta pri zaobstarávaní nákupov tovaru pre bufety v kine a na zámku s bližším zameraním na: porovnanie nákupných cien spotrebného tovaru...

Vo svojej správe HK uvádza: …Ako z uvedeného prehľadu vidno, ceny nápojov od Hugo- café a z iných reťazcov uvádzané v tabuľke sú porovnateľné. Jediné nápoje, ktorých ceny sú nižšie, než od Hugo-café sú z METRO a to nápoje Coca cola a Sprite. Tu je však treba podotknúť, že nápoje od Hugocafé dodáva dodávateľ sám priamo do MKC a pre nápoje do METRO musí ísť osobne niekto zo zamestnancov MKC, čo cenu týchto nápojov predražuje, keď vezmeme do úvahy náklady na automobil v zmysle zákona č. o cestovných náhradách (základná náhrada a cena PHM). Posledná objednávka tovaru bola realizovaná v októbri 2019. Už takmer 5 mesiacov MKC nerealizovalo nákup cez Hugo café, bez toho, že by muselo platiť nejakú protihodnotu za využívanie chladničiek, hoci nerealizovalo dohodnutý odber tovaru…

Dôkaz o zanedbávaní povinností HK:

Porovnanie cien nákupov však uskutočnila aj poslankyňa Antónia Maronová, ale s úplne iným výsledkom ako HK. Svoje porovnania podložila dostatočne rozsiahlym dôkazným materiálom. HK vo svojej správe uviedol, že cena nápojov nakupovaných od spoločnosti Hugo-café je prakticky porovnateľná s cenou vo väčších obchodných reťazcoch alebo v METRE. Ceny uviedol do tabuľky, ale akýkoľvek dôkaz o svojom tvrdení vo forme ponukového letáku, fotografie z obchodu alebo niečo podobné neuviedol.

Ako vyplynulo z porovnania týchto zistení za 1 takýto nákup, ktorého celková hmotnosť bola približne 300 kg a dal by sa odviezť na osobnom automobile, zaplatilo MKC o 137,29 € viac, čo predstavuje o 28,6% vyššiu sumu…..

2.
Zadanie úlohy: Uznesením 359/2019 bol doplnený „Plán kontrol HK na I. polrok 2020“ o výkon kontroly Mestského kultúrneho centra so zameraním na počet zamestnancov spravujúcich ekonomickú agendu, t.j. ekonomiku, pokladňu, účtovníctvo, spracovanie miezd v správe Mestského kultúrneho centra Hlohovec

Výkon úlohy a správa o výsledku konania:

HK vykonal kontrolu v MKC pričom porovnával ekonomické náklady (mzdy) v dvoch obdobiach. Ako výsledok kontroly vo svojej správe HK uvádza:
Stav predtým: mesačné náklady na dve zamestnankyne v pracovnom pomere v sume 1 822 € mínus stav teraz: externé mesačné náklady plus 5% podiel zo mzdy p. Špánika – spolu v sume 1 230 € rovná sa mesačná úspora 592 €, čo predstavuje 32,5%-nú úsporu nákladov v terajšom režime oproti režimu pred tým, keď boli iba dve zamestnankyne v pracovnom pomere.

Dôkaz o zanedbávaní povinností HK:

Porovnávaním nesúrodých údajov (v prípade jednej strany porovnával obdobie 12 mesiacov, v prípade druhej zase obdobie za 18 mesiacov a výsledky spriemeroval) boli prezentované výsledky, ktoré neboli správne a pravdivé. Dokázať účelovosť nie je možné, ale výtka na neodborné zaobchádzanie s údajmi a predkladanie nie porovnateľných údajov ako výsledok šetrenia je na mieste.

3.
Zadanie úlohy: Uznesením 355/2019 bol HK poverený vykonaním kontroly Mestského úradu so zameraním na opatrenia, vykonané v nadväznosti na zistenia Hlavného kontrolóra v Správe o výsledkoch kontroly č. 40409/2018/3618 a s termínom splnenia úlohy do najbližšieho riadneho termínu zasadania Mestského zastupiteľstva

Výkon úlohy a správa o výsledku konania:

Výkon kontroly bol výhradne na Mestskom úrade v Hlohovci a podľa zápisu zo správ o vykonaných kontrolách zo dňa 7.5.2020 výsledok kontroly nebol uvedený. Namiesto záverečného zhodnotenia a prípadne odporúčania bolo v správe skonštatované: ………“Podľa informácií, ktorými disponuje MsÚ, v športovej hale na Zábraní sú nasledovní podnájomníci: …(vymenovanie..)…Keďže som nemohol vykonať kontrolu tohto bodu zmluvy na mieste, nemôžem povedať, či sa okrem týchto podnájomníkov nenachádzajú v hale aj niektorí ďalší…..

….Týmto musím konštatovať, že napriek môjmu značnému úsiliu dostať sa k údajom zo Zmluvy
o nájme nehnuteľností Číslo v ISS: 816/2012 mi nebolo umožnené vykonať kontrolu bodov 3.5., 5.1.2.3., 5.1.2.4., 5.1.2.6., 5.2.1. tejto Zmluvy o nájme nehnuteľností…..“

Dôkaz o zanedbávaní povinností HK:

Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolnú činnosť na základe osobitných predpisov, a to zákona č. 369/1990 Zb. pričom procesne pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré sú uvedené v § 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o kontrole“).

Podľa § 21 ods. 3 písm. b) a c) zákona o finančnej kontrole je povinná osoba pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste alebo auditu povinná:

b) predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou alebo prizvanou osobou vyžiadané originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupy, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s administratívnou finančnou kontrolou, finančnou kontrolou na mieste alebo auditom a vydať jej na vyžiadanie písomné potvrdenie o ich úplnosti a umožniť oprávnenej osobe alebo prizvanej osobe vyhotovovať si kópie týchto podkladov,

c) poskytnúť súčinnosť oprávnenej osobe alebo prizvanej osobe.

Podľa § 21 ods. 4 písm. a) a c) zákona o finančnej kontrole je povinná osoba pri vykonávaní finančnej kontroly na mieste a auditu, okrem povinností uvedených v odseku 3 povinná:
a) vytvoriť podmienky na vykonanie finančnej kontroly na mieste alebo auditu a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť ich začatie a riadny priebeh,

b) umožniť oprávnenej osobe alebo prizvanej osobe vstup do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok alebo vstup do obydlia, ak sa používa aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej činnosti.

Povinná osoba v tomto prípade Sporta Arena neposkytla potrebnú súčinnosť oprávnenej osobe – HK pri výkone administratívnej finančnej kontroly/finančnej kontroly na mieste, povinná osoba marila a sťažovala oprávnenej osobe výkon a riadny priebeh administratívnej finančnej kontroly/finančnej kontroly na mieste to tak, že povinná osoba odmietla predložiť dokumentáciu v nadväznosti na žiadosť oprávnenej osoby a povinná osoba neumožnila oprávnenej osobe vstup do objektu.

HK však ďalej nekonal.

HK nereagoval ani na otázky poslankyne MsZ p. Lucie Svíčkovej (mail zo dňa 16. 1. 2021 o 17:26), kde žiadala hlavného kontrolóra o aktuálny status k spomínanej správe: …“Boli v tejto súvislosti vykonané ďalšie úkony z Vašej strany? Či mám kontrolu považovať za ukončenú?“…

Až po opakovanom urgovaní HK dňa 27. januára 2021 12:13 odpísal: Pani poslankyňa, pracujem na tom. Dňa 14.01.2021 sa v Sporta arena s.r.o. zmenil konateľ. Snažím sa získať na neho kontakt.

Z uvedeného vyplýva zvlášť závažné zanedbávanie povinnosti vyplývajúce z funkcie HK, pretože termínovanú úlohu nesplnil, dostatočne nesplnenie úlohy neodôvodnil, nesplnenú úlohu sa ďalej nesnažil v čo najkratšom možnom čase splniť dodatočne, úloha ostáva nesplnená i po viac ako roku od jej zadania, neboli podniknuté žiadne relevantné kroky na úspešné ukončenie úlohy a predloženie riadnej záverečnej správy, neboli predložené žiadne návrhy na vykonanie ochranných opatrení, aby k podobným situáciám viac nedochádzalo, nebol predložený žiaden návrh na ďalšie konanie vo veci.

Záver:

Na základe vyššie uvedených nedostatkov, udeľuje MsZ v Hlohovci Hlavnému kontrolórovi Ing. Jánovi Brezovskému písomné upozornenie na opakované zanedbávanie povinností vyplývajúce z jeho funkcie.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here