Lucia Svíčková – FAKTY K VOĽBE HLAVNÉHO KONTROLÓRA

1
121

Redakcia nezodpovedá za informácie zverejnené v tomto článku. Ide o názory autora, ktoré sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Hlohovského žurnálu.

Na zasadnutí MsZ v decembri 10. 12. 2020 schválili poslanci mesta Hlohovec uznesenie, v ktorom vyhlásili voľbu hlavného kontrolóra mesta Hlohovec. Nášmu hlavnému kontrolórovi malo skončiť jeho funkčné obdobie 31. 08. 2020. NR SR republiky však v tom istom roku prijala zákon č.73/2020, kde  v § 30f (Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19), ods. 2 sa píše: Funkčné obdobie hlavného kontrolóra, ktoré uplynulo alebo uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia 60 dní od odvolania krízovej situácie, ak nový hlavný kontrolór nie je zvolený do nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Ak obecné zastupiteľstvo zvolí nového hlavného kontrolóra, výkon funkcie doterajšieho hlavného kontrolóra zaniká dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový hlavný kontrolór zvolený.A tu sa dostávame do problému. Druhá veta tejto novely zákona odporuje prvej. Keďže nikto z nás nie je právnik, bolo nutné túto situáciu konzultovať s odborníkmi a právnikmi venujúcimi sa tejto oblasti, teda oblasti práva v samosprávach.

Všetci právnici sa zhodnú na jednej veci:  „Citovaná právna úprava je extrémne nevhodne formulovanáDikcia druhej vety je terminologicky nepresná a obsahovo sa dostáva do rozporu s prvou vetou .“

V čom sa však už ďalej právnici a dokonca ani prokurátori nezhodnú, je to, ako si znenie tejto novely  zákona vyložiť. A keďže zákony vykladať môže iba súd, ide len o právny názor právnika, advokáta či prokurátora. Je na zamyslenie, že tu na území SR máme platný zákon, ktorý by mal platiť pre všetkých rovnako, avšak každá samospráva, či dokonca prokuratúra si ho vysvetľuje po svojom. Taký je aj náš prípad tu v Hlohovci. Kým okresná prokuratúra v Trnave tvrdí niečo iné, rozdielny právny názor má prokuratúra v Galante, ktorá tiež skúmala zákonnosti uznesenia MsZ v Galante.  MsZ tam si počas núdzového stavu zvolilo nového hlavného kontrolóra. Prokurátorka v Galante však konštatuje, že toto uznesenie bolo prijaté v medziach zákonnej úpravy, konkrétne spomínaného zákona č. 73/2020 Z. z.

Predseda ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) Branislav Tréger sa k danej téme po konzultácii so svojim právnym oddelením tiež vyjadril: „Predmetné ustanovenie v danom čase reflektovalo na vzniknutý problematický stav pri zasadnutiach MsZ/OZ a voľbách HK a kreovalo sa z dôvodu toho, že v období nástupu šírenia ochorenia COVID 19 v 1. kvartáli 2020 absentovala v opatreniach Úradu verejného zdravotníctva SR výnimka zo zákazu organizácie zasadnutí orgánov územnej samosprávy, resp. zasadnutí, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona, čo sa neskôr zmenilo, a teda uvedenou výnimkou sa otvorila možnosť uskutočniť voľbu nového hlavného kontrolóra…  

Máme za to, že z uvedeného teda vyplývaže voľba sa vykonať môže, nakoľko zákonodarca dal týmto samosprávam na výber. Zároveň uvádzame, že všetky ustanovenia zák. č. 73/2020   Z. z. majú len prechodný charakter….

ZMOS je toho názoru, že uvedenou novelou sa ustanovila možnosť, nie povinnosť, aby uplynutím funkčného obdobia hlavného kontrolóra nedošlo ku skončeniu výkonu funkcie hlavného kontrolóra, ale aby výkon funkcie hlavného kontrolóra pokračoval ešte 60 dní po skončení krízovej situácie….“ 

Ako to je v iných mestách

Tento právny názor zdieľa i prezident ÚMS (Únia miest Slovenska) pán Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín, pretože mesto Trenčín sa stalo ďalším mestom v poradí, ktoré počas núdzového stavu vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra. (Na internete sme ich  narátali viac ako 40 a to zďaleka neboli všetky ). Mimochodom, náš pán primátor je viceprezidentom ÚMS. 

Prijatú novelu rozumne vysvetľuje i primátor mesta Dobšiná, kde poslanci v apríli 2020 vyhlásili voľbu hlavného kontrolóra: „Dňa 15. 04. 2020 bolo zákonným spôsobom zvolané Mestské zastupiteľstvo Mesta Dobšiná a zákonným spôsobom prebehla voľba kontrolóra mesta. Znovu tu vznikli dohady o zákonnosti zvolania zastupiteľstva, či voľby kontrolóra. Od 09. 04. 2020 je v účinnosti novelizácia zákona o obecnom zriadení, ktorá rozširuje možnosti zvolávania MsZ, ako aj umožňuje nedodržiavanie predpísaných lehôt, či funkčných období  kontrolórov, no to v prípade, že zastupiteľstvo nie je schopné sa stretnúť a rozhodovať počas vyhláseného krízového stavu. Novelizácia ide v ústrety samospráve a rozširuje možnosti, nie ich obmedzuje, ako si to mylne niektorí vysvetlili.“

V dôvodovej správe pozmeňujúceho návrhu spomínaného zákona stojí: „ Navrhnutým znením Paragrafu 30f, sa ustanovuje, že počas krízovej situácie neplynú ani lehoty týkajúce sa voľby hlavného kontrolóra. V dôsledku toho, môže nastať situácia, že v niektorých obciach počas krízovej situácie uplynie funkčné obdobie doterajšiemu hlavnému kontrolórovi, nebude zvolený nový hlavný kontrolór a obec ostane bez hlavného kontrolóra. V záujme zachovania kontinuity kontrolnej činnosti sa navrhuje, aby v takom prípade uplynutím funkčného obdobia neskončil výkon funkcie hlavného kontrolóra, ako je za normálnych okolností, ale aby výkon funkcie hlavného kontrolóra pokračoval až do 60 dní po skončení krízovej situácie. Výnimkou by bola situácia, že by obecné zastupiteľstvo v období medzi uplynutím funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra a skončením krízovej situácie zvolilo nového hlavného kontrolóra. V takom prípade by skončil výkon funkcie doterajšieho hlavného kontrolóra a začalo by funkčné obdobie nového hlavného kontrolóra“. 

Novela zákona, ktorú podpísal aj primátor Hlohovca

Bolo preto nutné osloviť i jedného z predkladateľov návrhu novely spomínaného zákona, aby sme zistili, čo bolo touto novelou zákona presne myslené. Ten nám vo svojom stanovisku napísal: 

„…po preskúmaní Vašich podkladov mám za to, že uznesenie Vášho MZ bolo prijaté v medziach zákona 73/2020 Z.z. SR a voľbu hlavného kontrolóra mal Váš primátor vypísať. V súčinnosti platnej a účinnej úpravy je výlučne na zvážení tej, ktorej obce/mesta, či sa aj počas krízovej situácie rozhodne vyhlásiť voľbu nového hlavného kontrolóra mesta. Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci svojím uznesením rozhodlo voľbu vyhlásiť.“

Tento návrh novely podpísal i primátor mesta Ing. Miroslav Kollár, takže je s jeho obsahom oboznámený lepšie ako ktokoľvek iný. Je preto pre nás záhadou, prečo sa tak veľmi bráni voľbe nového hlavného kontrolóra a hľadá všetky možné spôsoby, ako tomu zabrániť.

Má čo ukrývať?

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here