Dotačný mechanizmus mesta je spustený – Tlačová správa

0
503

Mesto Hlohovec otvára výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta pre rok 2021. Od pondelka 15. februára 2021 plynie 30-dňová lehota na podávanie žiadostí.

Dotácie z rozpočtu mesta Hlohovec je možné žiadať v troch oblastiach – šport, kultúra a humanitárna a sociálna oblasť. Žiadatelia majú možnosť získať finančnú podporu pre svoje aktivity v kompetencii primátora a v kompetencii mestského zastupiteľstva (MsZ). Žiadateľ je v jednom kalendárom roku oprávnený podať najviac jednu žiadosť o dotáciu v kompetencii MsZ a najviac jednu žiadosť o dotáciu v kompetencii primátora.

Dotácie z rozpočtu mesta Hlohovec v kompetencii primátora sú poskytované v maximálnej výške 300 €. Podávanie žiadostí v kompetencií primátora nie je dátumovo limitované, je možné podávať ich v priebehu celého roka.

O dotácie z rozpočtu mesta Hlohovec v kompetencii MsZ je možné požiadať do 17. marca 2021. O ich pridelení rozhodujú konkrétne komisie MsZ a sú schvaľované mestským zastupiteľstvom. Každá žiadosť môže byť adresovaná len do jednej z oblastí. Žiadateľ je povinný predložiť úplnú žiadosť spolu s príslušnými prílohami. Doručenie neúplnej, nečitateľnej resp. nezrozumiteľnej žiadosti sa považuje za nesplnenie podmienok poskytnutia dotácie. 

Na dotácie je v roku 2021 vyčlenených spolu 225 500 €, pričom primátor mesta môže prerozdeliť 9 500 €, poslanci rozhodujú o sume 216 000 €.

Dotácie na humanitárnu a sociálnu oblasť:
Dotácia v kompetencii MsZ                      16 000 €                    
Dotácia v kompetencii primátora               3 000 €

Dotácie na šport:
Dotácia v kompetencii MsZ                    150 000 €                  
Dotácia v kompetencii primátora               3 000 €

Dotácie na kultúru:
Dotácia v kompetencii MsZ                      50 000 €        
Dotácia v kompetencii primátora               3 500 €

Všetky informácie o spôsobe prijímania žiadostí a poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, vrátane výzvy (PDF) sú zverejnené na webstránke mesta a v príslušnom VZN č. 274/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 237/2019. Na tomto mieste sú zverejnené aj vzory žiadostí.

Informácie a pomoc so správnym a kompletným vyplnením žiadostí poskytuje odbor spoločenských služieb.

V Hlohovci 15. 2. 2021                                  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here