Hlavný kontrolór mesta Hlohovec

0
1045

Redakcia nezodpovedá za informácie zverejnené v tomto článku. Ide o názory autora, ktoré sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Hlohovského žurnálu.

poslankyňa MsZ Lucia Svíčková

V posledných mesiacoch rozvírila hladinu záujmu Hlohovčanov téma voľby hlavného kontrolóra mesta Hlohovec. Hlohovský žurnál priniesol ako prvý informáciu o výsledkoch voľby 16. apríla 2021. Za hlavného kontrolóra mesta Hlohovec bol poslancami mestského zastupiteľstva (MsZ) tajným hlasovaním zvolený Ing. Peter Maron. K výsledkom voľby sa v článkoch HŽ, zverejnených 16. 4. a 26. 4. vyjadril primátor Hlohovca Ing. Miroslav Kollár.

Dnes prinášame rozhovor na túto tému s poslankyňou MsZ pani Luciou Svíčkovou.

Pani poslankyňa, bývalému hlavnému kontrolórovi Ing. Jánovi Brezovskému podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky /NR SR/ č. 369/1990 o obecnom zriadení skončilo jeho šesťročné funkčné obdobie 31. 08. 2020. Prečo bola voľba hlavného kontrolóra vyhlásená až v marci 2021?

Všetko spôsobila pandémia a vyhlásenie núdzového stavu na Slovensku v minulom roku. NR SR prijala zákon č. 73/2020, kde sa v § 30f ods. 2 píše: Funkčné obdobie hlavného kontrolóra, ktoré uplynulo alebo uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia 60 dní od odvolania krízovej situácie, ak nový hlavný kontrolór nie je zvolený do nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Ak obecné zastupiteľstvo zvolí nového hlavného kontrolóra, výkon funkcie doterajšieho hlavného kontrolóra zaniká dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový hlavný kontrolór zvolený. Ak si pozorne prečítate túto novelu, zistíte, že druhá veta novely zákona odporuje prvej. Prijatím tohto zákona nastal problém pre všetky mestá a obce, nikto si nebol istý, či voľba hlavného kontrolóra možná je alebo nie je.

Aby sme sa vyhli pochybeniu, požiadali sme viaceré inštitúcie, aby sa k danej záležitosti vyjadrili. ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) nám odpísal, že podľa ich názoru sa voľba vykonať môže, nakoľko zákonodarca dal týmto samosprávam na výber. Uvedenou výnimkou sa otvorila možnosť uskutočniť voľbu nového hlavného kontrolóra

Obce a mestá po celom Slovensku využili možnosť voľby hlavného kontrolóra, a preto sme k nej pristúpili i my. Na zasadnutí MsZ v decembri 10. 12. 2020 sme schválili uznesenie, v ktorom sme vyhlásili voľbu hlavného kontrolóra mesta Hlohovec. Výkon tohto uznesenia však primátor pozastavil a podal podnet na okresnú prokuratúru na jeho preskúmanie, nakoľko sa domnieval, že bolo nezákonné. Odpoveď prišla, v skratke: „je núdzový stav, preto je vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra nezákonné“.

Zákon, ktorý by mal platiť na území SR pre všetkých rovnako, si každá samospráva, či dokonca prokuratúra vysvetľuje po svojom. Kým okresná prokuratúra v Trnave hovorila o nezákonnosti, prokuratúra v Galante dospela k záveru, že uznesenie o vyhlásení dňa voľby hlavného kontrolóra v Galante bolo prijaté v medziach zákonnej úpravy.

O stanovisko sme požiadali aj poslankyňu NR SR, predkladateľku návrhu novely spomínaného kontroverzného zákona.  Vo svojom stanovisku napísala: „…po preskúmaní Vašich podkladov mám za to, že uznesenie Vášho MsZ bolo prijaté v medziach zákona 73/2020 Z.z. SR a voľbu hlavného kontrolóra mal Váš primátor vypísať. V súčinnosti platnej a účinnej úpravy je výlučne na zvážení tej, ktorej obce/mesta, či sa aj počas krízovej situácie rozhodne vyhlásiť voľbu nového hlavného kontrolóra mesta. Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci sa svojím uznesením rozhodlo voľbu vyhlásiť.“ Tento návrh novely predkladal a podpísal aj primátor mesta Ing. Miroslav Kollár.

O vyjadrenie sme požiadali aj Ministerstvo vnútra. Odpoveď z ministerstva bola jasná: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra NIE JE v rozpore zo zákonom a voľba hlavného kontrolóra je možná, ak sa pre ňu obecné zastupiteľstvo rozhodne.

Na základe týchto skutočností poslanci požiadali o zvolanie mimoriadneho zasadnutia zastupiteľstva s jediným bodom programu – vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra. Poslanci uznesenie o voľbe schválili, ale jeho výkon bol opäť pozastavený. Preto na februárovom zasadnutí MsZ prijali ďalšie uznesenie o vyhlásení dňa voľby hlavného kontrolóra. Týmto uznesením prelomili veto primátora trojpätinovou väčšinou poslancov a uznesenie bolo platné  i bez podpisu primátora.  Mesto malo voľbu hlavného kontrolóra vyhlásiť, nestalo sa tak. Primátor výkon uznesenia opäť pozastavil.  Ak poslanci NR SR prelomia veto prezidentky, môže pani prezidentka rozhodnúť, že ich uznesenie je neplatné? Nemôže. Zákon to nedovoľuje. V Hlohovci áno?

V marci 2021 bola napokon vyhlásená voľba hlavného kontrolóra mesta, ktorá sa konala na zasadnutí MsZ 16. apríla.

Do výberového konania sa prihlásilo sedemnásť uchádzačov. Podmienky voľby splnilo 6 z nich, jeden záujemca sa vzdal. Na zasadnutí  MsZ sa poslancom predstavilo 5 kandidátov.  Kto sledoval toto zasadnutie, určite mu nemohla uniknúť zaujatosť primátora mesta voči kandidátovi Ing. Petrovi Maronovi. Primátor v zmysle §13 ods. 4 zákona o obecnom zriadení vedie zastupiteľstvá. Môže riadiť diskusiu, ale neprináleží mu vstupovať do vypočutia kandidáta, klásť mu otázky, vyslovovať hodnotiace úvahy. Primátor nad rámec zákona vstupoval do vypočutia kandidáta, IBA pánovi Maronovi kládol otázky, a tak sa snažil ovplyvniť samotnú voľbu.

Mestské zastupiteľstvo napokon tajným hlasovaním rozhodlo o tom, že novým hlavným kontrolórom sa stal Ing. Peter Maron.

Ing. Peter Maron

Hlavný kontrolór bol riadne zvolený a začalo jeho funkčné obdobie.

Áno, ale… Primátor opäť podal podnet na okresnú prokuratúru. Odpoveď od pána prokurátora nenechala na seba dlho čakať. Prokurátor Okresnej prokuratúry v Trnave označil aprílovú voľbu hlavného kontrolóra mesta Hlohovec za nezákonnú. Uznesenie, ktoré bolo v súvislosti s voľbou na zasadnutí mestského zastupiteľstva  prijaté, žiadal zrušiť. Primátor Hlohovca zvolal z tohto dôvodu mimoriadne zasadnutie poslancov na pondelok  31.5.2021.

Na mimoriadnom zasadnutí MsZ poslanci nevyhoveli protestu okresného prokurátora a nezrušili uznesenie o zvolení Petra Marona do funkcie hlavného kontrolóra mesta Hlohovec.

Nezrušili. Ale nie svojvoľne a protiprávne. Dala som si vypracovať právnu analýzu, ktorá do bodky potvrdila môj názor. Len v skratke uvediem:

Prokurátor Okresnej prokuratúry Trnava založil odôvodnenie protestu na dvoch okolnostiach.

1. Porušenie Ústavného zákona hlasovaním poslankyne, ktorej manžel bol jedným z uchádzačov

na funkciu hlavného kontrolóra.

Žiadny právny predpis nezakazuje poslancom mestského zastupiteľstva v takom prípade hlasovať a žiadny právny predpis nevylučuje kandidáta, ktorý je v príbuzenskom pomere s poslancom, z možnosti uchádzať sa o funkciu hlavného kontrolóra.

2. Participácia Ing. Petra Marona ako jedného z uchádzačov na príprave a tvorbe podmienok

vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra mesta Hlohovec

Podmienky voľby boli pre všetkých kandidátov rovnaké a ničím nevybočovali z rámca zákona. Uznesenie o voľbe sa vzťahovalo na všetkých kandidátov rovnako, podmienky musel splniť každý kandidát a hodnotila ich tá istá komisia. V čom podľa prokurátora spočívala diskriminácia a porušenie zásady rovnakého zaobchádzania? V čom spočíva nezákonnosť toho, že poslankyňa mestského zastupiteľstva pripravuje návrh uznesenia, ktoré následne schváli mestské zastupiteľstvo, ktorého je členkou?

Preto MsZ v Hlohovci na svojom zasadnutí v pondelok 31. 5. 2021 nevyhovelo protestu prokurátora a nezrušilo uznesenie o zvolení Petra Marona do funkcie hlavného kontrolóra mesta Hlohovec.

Bodku za touto kauzou dalo zrejme vyjadrenie krajského, teda nadriadeného prokurátora.

Krajský prokurátor ako nadriadený prokurátor zobral späť protest prokurátora Okresnej prokuratúry Trnava, pretože nebolo zistené porušenie zákonnosti z dôvodov, uvedených v proteste okresného prokurátora. Podľa krajského prokurátora k žiadnemu porušeniu antidiskriminačného zákona nedošlo a okresný prokurátor NEBOL  OPRÁVNENÝ na výkon dozoru nad ústavnosťou, t. j. nad dodržiavaním Ústavy Slovenskej republiky a ústavných zákonov!

Verím, že rozhodnutím krajského prokurátora sú otázky okolo voľby hlavného kontrolóra zodpovedané, všetko je v súlade so  zákonom a pán primátor, poslanci i novozvolený kontrolór sa môžu vrátiť ku svojej práci v prospech občanov Hlohovca.

Celý proces voľby hlavného kontrolóra sprevádzal od začiatku nepochopiteľný boj. Som  presvedčená, že vyhlásením voľby hlavného kontrolóra sme žiadny zákon neporušili. Tak, ako ho neporušili ani v ďalších 50 obciach a mestách na Slovensku vrátane Bratislavy. Nerozumiem reakcii primátora a nepoznám jeho dôvody. Faktom je, že každé mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva stojí mestskú pokladňu peniaze navyše, ktoré mohli byť využité hospodárnejšie. 

Primátorovi novozvolený hlavný kontrolór zjavne nevyhovuje. Namiesto kancelárie, v ktorej pracoval bývalý hlavný kontrolór, novému kontrolórovi pridelil malú kanceláriu na druhom poschodí za mrežami. Ja ale dúfam, že primátor svoj postoj zmení, naučí sa s ním spolupracovať a rešpektovať voľbu poslancov mesta.

Za rozhovor ďakuje Helena Pekarovičová

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here