Kultúrno-spoločenské centrum Bučany

0
1324

Možnosti vzdelávacieho a kultúrno-spoločenského vyžitia v obciach sú dôležitým aspektom spokojnosti ľudí so životom v týchto obciach. V Hlohovskom žurnále sme nedávno predstavili súkromné múzeum „Pot dalej!“, situované v časti chotára Posádky pri Dvorníkoch nazvanej Bereg. Dnes zájdeme do obce Bučany neďaleko Hlohovca, kde pôsobí  v nádherných  priestoroch zrekonštruovanej Nyáryovskej kúrie Kultúrno-spoločenské  centrum /KSC/ Bučany. O aktivitách tohto centra poskytla Hlohovskému žurnálu informácie Mgr. Dagmar Nováková. 

KSC Bučany je aktívnym kultúrnym pracoviskom, ktoré od mája 2016 sídli a pracuje v reprezentačných priestoroch zrekonštruovanej Nyáryovskej kúrie v Bučanoch. Prezraďte našim čitateľom, kedy a ako vznikol nápad založiť toto kultúrno-spoločenské centrum a umiestniť ho v Nyáryovskej kúrii a aká bola vaša úloha pri zrode tejto krásnej myšlienky?

Prvopočiatky myšlienky  obnovy Nyáryovskej kúrie v Bučanoch siahajú do roku 2007, keď havarijný stav strechy objektu primäl vedenie obce – vtedajšiu pani starostku Cecíliu Krippelovú a poslancov Obecného zastupiteľstva – uvažovať o novom zastrešení objektu. Zhodou šťastných náhod a vďaka odvahe kompetentných sa z tejto myšlienky narodila idea komplexnej rekonštrukcie objektu. Obec Bučany vypracovala projekt rekonštrukcie kúrie za účelom zriadenia Kultúrno-spoločenského centra Bučany v jej priestoroch. Projekt bol úspešný a 85 % z celkových výdavkov na obnovu tejto národnej kultúrnej pamiatky poskytoval Európsky fond regionálneho rozvoja. Realizačná fáza rekonštrukcie sa uskutočnila pod taktovkou pána starostu Šebestiana Lančariča. Náročný proces rekonštrukcie doviedol do šťastného konca v poslednom mesiaci roku 2014. Po zariadení objektu, zriadení prvej stálej expozície a dokončení dočasnej výstavy bol objekt prvýkrát sprístupnený verejnosti na začiatku septembra roku 2015. Rekonštrukciu som sledovala len ako spokojný vzdialený pozorovateľ. Pracovala som v tom čase v Mestskej knižnici mesta Piešťany a v novembri roku 2013 som nastúpila na materskú dovolenku s mladším synom. Počas prechádzok so synom som sledovala postup rekonštrukčných prác a hovorila som si, čo všetko by tento priestor dokázal poskytnúť. Do KSC Bučany som nastúpila v máji roku 2016. V čase, keď nastal čas vdýchnuť tomuto priestoru život. O smerovaní KSC Bučany som mala jasnú predstavu. Bola to pre mňa veľmi zaujímavá pracovná výzva, ktorá naviac nebola nikým a ničím obmedzovaná. 

Kultúru tvorí veľa zložiek. Tradičná kultúra a jej nositelia, kultúrno-historické pamiatky, kultúrne ustanovizne.KSC Bučany, zdá sa, má snahu spájať všetky tieto zložky.

Áno, snažíme sa, aby činnosť KSC Bučany bola rôznorodá. Fungujeme ako rozpočtová organizácia obce Bučany a prioritne sa venujeme udalostiam, témam a osobnostiam z histórie tejto obce a regiónu, no nevyhýbame sa ani  realizácii projektov širšieho dosahu. Ročne pripravujeme viac ako sto podujatí, určených širokému spektru návštevníkov – koncerty, prednášky, tvorivé dielne, cestovateľské prezentácie, premietania filmov a iné. Okrem stálych expozícii môžu návštevníci vidieť počas roka aj početné dočasné výstavy a navštíviť sprievodné podujatia k nim. Špeciálna pozornosť je venovaná detskému návštevníkovi, či už v projektoch na podporu čítania detí a mládeže i programoch múzejnej pedagogiky. KSC Bučany sa okrem prípravy a realizácie podujatí venuje aj zhromažďovaniu, archivácii a digitalizácii fotografií, súpisu spomienok a zaujímavých príbehov z našej obce, rovnako budovaniu knižného fondu publikácií a textov o našej obci, jej histórii, významných rodákoch a občanoch. Ak to čas dovolí, venujeme sa aj výskumu, ktorého výsledky prezentujeme na výstavách, ktoré pripravujeme pre našu obec raz ročne. Sú tematicky späté s udalosťami z minulosti (Aj taká bola naša škola…, Bučany a Veľká vojna) alebo prezentácii domácich osobností (Maliar z Uličky, Povedz mi otec…). Oslovujeme tiež odborníkov historikov, ktorí sa v minulosti venovali vo svojej práci témam, ktoré priamo, či len okrajovo súvisia s históriou našej obce. Výsledkom takejto spolupráce sú texty, publikované na našej webovej stránke. Aj takto sa snažíme zachytiť témy, ktoré by zostali ukryté v odborných zborníkoch.

Predstavte nám stále expozície, ktoré môže vidieť návštevník Nyáryovskej kúrie a vašu bohatú výstavnú činnosť.

Aktuálne môžu návštevníci navštíviť tri stále expozície. Najrozsiahlejšou z nich je východné krídlo kúrie, ktoré je kompletne zariadené v historizujúcom štýle. Okrem reprezentatívnej spoločenskej miestnosti sú tu tri salóniky, z toho dva sú poľovnícke. Exkluzívny charakter dodávajú priestoru  nástenné maľby, najstaršie sú datované do polovice 19. storočia. Tu je vystavený aj zaujímavý porcelánový kryt elektrickej piecky, ktorý je dnes jediným známym artefaktom z pôvodného vybavenia kúrie.

V poslednej miestnosti východného krídla Nyáryovskej kúrie nájdu návštevníci archeologickú expozíciu. Prezentuje autentické archeologické nálezy z Bučian z rôznych časových období. Súčasťou expozície je model neolitického rondelu, ktorý bol v lokalite Kopanica skúmaný od roku 1978. Z rovnakého výskumu pochádza aj nález trojice ženských sošiek – venuší. V expozícii je možné vidieť ich verné kópie. Súčasťou tejto expozície je aj stála panelová výstava, venovaná dejinám obce Bučany.

Vo východnom krídle nájdu návštevníci aj stálu expozíciu  Nyáryovská kúria v minulosti. Fotografie, vystavené na paneloch, predstavujú Nyáryovskú kúriu a jej niekdajších obyvateľov a zaznamenávajú aj proces chátrania stavby až po jej veľkolepú obnovu ukončenú v roku 2014.

V budúcom roku by sme radi doplnili stále expozície o takú, ktorá by bola venovaná nášmu rodákovi Augustínovi Paulovičovi (1850-1927), spisovateľovi, dramatikovi, hercovi a osvetovému pracovníkovi, ktorého dnes už ťažko dostupné knihy sa snažíme zozbierať do nášho fondu. Túto expozíciu by sme radi prepojili s etnografickou expozíciou. V auguste tohto roku sme si pripomenuli 170. výročie od narodenia tohto autora. Popularizácii jeho tvorby sme venovali online-podujatia počas korona-prestávky, keď bola naša inštitúcia pre verejnosť uzatvorená. Doma sme zriadili provizórne nahrávacie štúdio a pripravovali čítanie na pokračovanie z knihy Kríž pod vinohradom a úžerník, ktorej dej je vsadený do prostredia našej obce i výber z Humoristických poviedok. Nahrávky sú k dispozícii na našej webovej i facebookovej stránke.

Našou pýchou je galéria, umiestnená v severnom krídle Nyáryovskej kúrie. Je v nej priestor na usporiadanie výstav rôzneho druhu. Najdôležitejšie sú pre nás tie, ktoré sa tematicky venujú histórii, udalostiam  a osobnostiam našej obce. Spomínali sme ich už vyššie. V kontexte života našej obce sú dôležité aj pravidelné výstavy výtvarných prác žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy v Bučanoch. Usporadúvame ich dvakrát do roka – po skončení prvého i druhého školského polroku. Do Bučian však veľmi radi prinášame aj zaujímavé výstavy od renomovaných inštitúcií. Aktuálne je to výstava Ženy v národno-emancipačnom hnutí 19. storočia a štúrovci, ktorú máme zapožičanú zo SNM – Múzea Ľudovíta Štúra v Modre (do 17. septembra 2020). Druhou je výstava Chránené územia okresu Hlohovec z Vlastivedného múzea v Hlohovci (do 31. septembra 2020). Spolupráca s Vlastivedným múzeom v Hlohovci je pre nás veľmi významná a dôležitá. Spomenutá výstava je už niekoľkou v poradí z dielne tohto múzea, ktorú sme v našich priestoroch prezentovali. Je to však len jedna z foriem spolupráce, ktorú si veľmi vážime. Pravidelne spolupracujeme aj s Bibianou, medzinárodným domom pre deti v Bratislave a už niekoľko rokov prinášame do Bučian výstavu Najkrajšie knihy Slovenska. Naposledy sme s touto inštitúciou pripravili úspešnú výstavu Zmysel to má aj bez zmyslov. Bezproblémová spolupráca funguje aj s Balneologickým múzeom v Piešťanom, Múzeom školstva a pedagogiky v Bratislave i s pracovníkmi Západoslovenského múzea v Trnave.

Významnou súčasťou činnosti KSC Bučany sú vzdelávacie programy pre deti i dospelých. Zaujímavé prednášky, náučné prechádzky, tvorivé dielne. 

Vzdelávacie programy pre deti i dospelých sú najdôležitejším článkom našej činnosti. Práve v nich nachádzame naplnenie činnosti kultúrneho centra, pôsobiaceho v obci. Môžeme ich rozdeliť do niektorých okruhov. V prvom nájdeme domáce témy. Vzhľadom na historickú i regionálnu blízkosť k Hlohovcu sú to práve skvelí pracovníci Vlastivedného múzea v Hlohovci, ktorí k nám často prichádzajú – prednášali u nás už páni Jozef Urminský, Marián Kamenčík, Jozef Hrdlička, naposledy pani Miroslava Malovcová  a čoskoro príde aj pán Branislav Varga. Druhým okruhom vzdelávacích programov sú sprievodné podujatia k aktuálnym výstavám. Tie sú často adresované žiakom ZŠ Bučany, no zároveň otvorené aj pre verejnosť. Najnáročnejším, no zároveň najradostnejším vzdelávacím projektom, je náš každoročný prázdninový poučno-tvorivý cyklus podujatí, ktorým chceme osloviť deti i dospelých. V tomto roku sme realizovali už jeho 5. ročník. Okrem projektu S rozprávkami za hračkami, ktorý bol sprievodným podujatím úspešnej výstavy historických hračiek, sa každý rok počas leta venujeme „bučianskej téme“ – V Bučanoch sme doma, Abeceda inšpiratívnych rodákov, Dotknime sa remesla! a Bučanika – bučianska botanika. Posledný projekt sme realizovali počas tohto leta. Téma bola výborná aj z hľadiska epidemiologických opatrení, ktoré zasiahli v tomto roku do našich životov. Veľkú časť podujatí sme realizovali vonku, na vychádzkach v prírode. Úvodná i posledná prezentácia projektu patrila Miroslave Malovcovej, botaničke Vlastivedného múzea v Hlohovci. Obidve sa stretli s veľkým ohlasom. Do kategórie vzdelávacích programov môžeme zaradiť aj obľúbený cestovateľský projekt Z Bučian do sveta.. Jeho cieľom je prezentovať cesty našich rodákov a občanov do najrozmanitejších kútov sveta. Počas toho leta, keď bolo cestovanie značne obmedzené, sme pripravili online verziu tohto projektu a texty a fotografie domácich cestovateľov sme zverejňovali na našej webovej a facebookovej stránke. Posledným vzdelávacím projektom je projekt Knihohranie, zameraný na podporu čítania detí.  Na podujatiach sa čítanie prepája s hrou a tvorením na motívy prečítaného. Projekt vstúpil do svojho 5. ročníka,  realizujeme ho raz týždenne počas školského roku a je určený pre deti z Materskej školy Bučany. Takéto podujatia organizujeme aj pre žiakov ZŠ Bučany, no s väčšou periodicitou. Záujem o tento typ podujatí prejavujú aj v školách z okolitých obcí a miest, čo ma veľmi teší.

Do programu KSC zaraďujete aj koncerty klasickej hudby. Aký je o ne záujem verejnosti? 

Najväčšou sálou Nyáryovskej kúrie je spoločenská, či koncertná miestnosť. Hudobníci, ktorí v nej hrali, oceňujú jej výbornú akustiku. Bolo by preto na škodu, aby sme tento priestor nevyužili na realizáciu koncertov. Aj pri organizácii koncertov a výbere umelcov vychádzame z domáceho prostredia. V našej obci sa narodili speváci Veronika Huttová a Peter Trnka, v Bučanoch žije huslistka Zuzana Bilaničová. Všetci sú členmi renomovaných hudobných zoskupení a sme radi, keď ich môžeme privítať na domácej scéne. Priestor v Nyáryovskej kúrii dostávajú aj najmenší muzikanti a recitátori. Máme za sebou niekoľko ročníkov podujatia Hlasy talentov, ktoré je prezentáciou najlepších recitátorov zo školského kola súťaže Hollého pamätník. Ich prednesy dopĺňajú vystúpenia malých domácich hudobníkov a spevákov. Úroveň podujatia je veľmi vysoká, žiaci našej školy dosahujú v posledných rokoch umiestnenia  v obvodných a okresných kolách tejto súťaže. Chvíľa sviatočná je obdobný projekt, opäť je prezentáciou najmenších bučianskych umelcov a je realizovaný raz za dva roky v predvianočnom čase. Práve pri týchto podujatiach je kapacita kúrie naplnená do posledného miesta, mnohí diváci musia dokonca stáť. Pre návštevníkov organizujeme aj koncerty starej hudby, ktorej tóny nádherne znejú v našich historických priestoroch. Privítali sme na nich také zaujímavé zoskupenia ako Musicantica Slovaca, Solamnte Naturali a naposledy v auguste súbor Cornamusica, Tieto koncerty prilákajú do Nyáryovskej kúrie hudobných nadšencov zo širokého okolia a dnes majú aj silné bučianske obecenstvo.

Starostlivo vyberáte nielen náplň koncertov, z celej činnosti KSC cítiť previazanie s dejinami obce, s osobnosťami, ktoré sa v nej narodili alebo v nej pôsobili, s prírodným prostredím, v ktorom obec a jej obyvatelia žijú. Podporujete tak kladný vzťah ľudí k miestu, v ktorom sa narodili, kde žijú a zároveň propagujete svoju obec smerom k návštevníkom z iných lokalít.

Ďakujeme veľmi pekne za krásne zhrnutie našej činnosti. Toto bolo  od začiatku mojou víziou. Rozbehnúť činnosť kultúrno-spoločenského centra, ktoré bude reflektovať minulé i súčasné dianie v obci. V mnohom sa táto vízia naplnila, v mnohom dokonca predbehla očakávania. Pracovať tu nepovažujem za zamestnanie, je to radostná činnosť, ktorá nepozná začiatok a koniec pracovnej doby. No ale každopádne to nie je prechádzka ružovou záhradou, to ani náhodou. Každodenne je to určitý druh rebélie, boja s predsudkami, absurdnými stereotypmi a v neposlednom rade aj nezáujmom tam, kde by ste ho nepredpokladali. Napriek všetkým prekážkam vnímam tento projekt ako veľmi úspešný, otvorili sme mnohé témy, priniesli nové, spustili diskusie,… Dovolím si tvrdiť, že máme dôveru občanov, ktorí ochotne zapožičajú artefakty k výstavám, dovolia nám nahliadnuť do svojich rodinných albumov a podelia sa s cennými príbehmi a spomienkami. Mnohí nás už kontaktujú sami, prichádzajú bez adresnej výzvy. Nesmierne si vážim, že sa toto podarilo. Rovnako ako tím ľudí, ktorí v rovine dobrovoľníctva pomáhajú na rôznych frontoch našej činnosti. Za všetkých spomeniem pomoc pani Jacky Vidličkovej, môjho manžela a staršieho syna Krištofa. A určite nemôžem zabudnúť na svojho kolegu, pána Miloša Mikloviča, ktorý je mojou skutočnou pravou rukou, čo sa týka technického zabezpečenia, inštalácií výstav, roznosu plagátov a všetkého aktuálne potrebného.

Na čo sa návštevníci Nyáryovskej kúrie môžu tešiť v najbližšom období, aké zaujímavé programy pre nich pripravujete v najbližších mesiacoch?

V týchto dňoch finišujeme s prípravou výstavy Povedz mi, otec. Organizujeme ju pri príležitosti 100. výročia narodenia nášho rodáka Michala Beláka. Bol nielen interpretom piesne, podľa ktorej sme výstavu nazvali, ale aj hercom, spevákom a konferencierom. Vernisáž výstavy sa uskutoční v nedeľu 27. septembra 2020 a legendárna pieseň zaznie na tomto podujatí v podaní súrodencov Jany a Ľuba Belákovcov. Vernisáž bude sprevádzať premiéra dokumentárneho filmu Sto rokov do neba, ktorý k tejto príležitosti pripravuje syn Michala Beláka, režisér a scenárista Ľubo Belák. Máme radosť, že v ňom budú účinkovať aj pamätníci z našej obce. Natáčanie sa uskutočnilo v polovici augusta v priestoroch Nyáryovskej kúrie. Vzhľadom k zaujímavej téme bude výstava trvať niekoľko mesiacov. Spolu so stálymi expozíciami ju budete môcť navštíviť v  otváracích časoch kúrie – v utorok a vo štvrtok od 9.00 do 12.00 h, v stredu od 14.00 do 17.00 h a v poslednú nedeľu v mesiaci v čase od 14.00 do 18.00 h. K výstave Povedz mi, otec pripravujeme aj sprievodné podujatia pre deti i dospelých. Konkrétne termíny nájdete na našej webovej (www.nyaryovska-kuria.sk) i na facebookovej stránke (KSC Bučany – Nyáryovská kúria).

Významným projektom, ktorý by sme sa chceli odštartovať ešte v tomto roku, je projekt Návrat Zayovcov do Bučian. Kvôli epidemiologickým opatreniam sme jeho začiatok už raz posunuli, tak veríme, že na druhý pokus sa už podarí. Cieľom tohto rozsiahleho projektu je poukázať na význam šľachtickej rodiny Zayovcov pre históriu Bučian. Vlastnili v Bučanoch kaštieľ viac ako sto rokov a stopa, ktorú tu zanechali, je hlboká, aj keď dnes takmer zabudnutá. Z ich honosného šľachtického sídla, v ktorom viedli čulý kultúrny život, je dnes už, bohužiaľ, len ruina. Niektorí z nich tu našli miesto svojho posledného odpočinku a aj  preto nechceme, aby upadli do zabudnutia. Tomu by mal napomôcť cyklus prednášok a prezentácií renomovaných odborníkov, ktorí skúmajú históriu rodu Zayovcov. V rámci projektu plánujeme  mnohé vzdelávacie aktivity pre deti, prázdninový projekt budúceho leta bude venovaný životu na šľachtickom dvore. Posnažíme sa, aby sa podarilo vydanie „bučianskeho“ románu Kríž pod vinohradom a úžerník i jeho dramatizácia. Jedným z vrcholov projektu by mal byť historický sprievod obcou od Zayovského kaštieľa k Nyáryovskej kúrii. Tým si pripomenieme nielen významnú šľachtickú rodinu Zayovcov, ale aj sprievod, ktorý sa v Bučanoch uskutočnil pred päťdesiatimi rokmi. Na všetky podujatia Vás srdečne pozývame!

Srdečne ďakujeme za možnosť prezentovať našu činnosť na stránkach Hlohovského žurnálu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here