Hlohovec renesančnej učenosti alebo nová kniha o zaujímavej literárnej pamiatke

0
733

Podobne ako minulý rok aj tentoraz patril záver Literárnych potuliek Hlohovcom uvedeniu zaujímavej publikácie z literárnych dejín a literárneho života nášho mesta. Pred rokom to bola Čítanka Literárnych potuliek Hlohovcom (2017 – 2020) a pred pár dňami v sobotu 18. septembra 2021 všetci prítomní učitelia uviedli symbolicky do života knihu o bratoch Jánovi a Pavlovi Prunovcoch, ktorí najmä v osobe prvého menovaného významne pozdvihli úroveň školstva, literárnej kultúry i náboženstva v renesančnom Hlohovci pred takmer 450 rokmi. Knihu sme nazvali Fratres Galgocienses / Bratia hlohovskí. Oslavná báseň na Jána a Pavla Prunovcov. V krátkosti naznačíme, čo všetko sa v nej môžete dočítať.

Mesto Hlohovec sa koncom 16. a v 17. storočí počas prebiehajúcej reformácie stalo jedno z centier náboženského, kultúrneho, spoločenského i vzdelanostného života protestantov. Dôležitú úlohu v tomto procese zohrali vtedajší vlastníci panstva Thurzovci, ktorí postupne prijali evanjelickú vieru, čím výrazne ovplyvnili podobu mestského sídla pod hlohovským hradom. Rozvoj a šírenie protestantských myšlienok spôsobilo migráciu obyvateľstva a medzi nimi aj niektorých významných osobností, ktoré po príchode do Hlohovca zanechali v dejinách renesančného mesta hlbokú kultúrnu stopu. Z najvýznamnejších musíme spomenúť protestantského kazateľa, pedagóga a spisovateľa Petra Borznemiszu, pôsobiaceho v službách Thurzovcov.

Viac

Do Hlohovca zavítal aj jeho faktor, neskôr majiteľ práve Bornemiszovej tlačiarne Valentín Mančkovič, ktorý svojím pôsobením a tlačou kníh ustanovil Hlohovec za popredné miesto humanistickej vzdelanosti. Túto pozíciu mesta potvrdilo aj zriadenie tzv. trojjazyčného gymnázia. Konštelácia uvedených faktov spôsobila, že do školy prichádzali známi a učení muži z celého Uhorska, medzi ktorými boli pedagógovia, vedci, kazatelia a najmä literárne činné osobnosti.

Publikácia má ambíciu upozorniť na tie svetlé momenty renesančného Hlohovca, ktoré sa spájajú s činnosťou kníhtlače a gymnázia, pričom prostredníctvom prekladu jednej veršovanej literárnej pamiatky chce sprítomniť niektoré podoby kultúrneho, no najmä literárneho života renesančnej inteligencie mesta spred takmer 450 rokov. V hlohovskej tlačiarni Valentína Mančkoviča vydaný zborník latinskej príležitostnej poézie z roku 1588 od Valeriána Madera s názvom Libellus exercitiorum poeseos scholasticorum (Knižka cvičení učiteľov poézie…) dokladá pestrú sieť vzťahov renesančných básnikov.

Svoje priateľské i profesijné väzby si vyjadrovali formou dedikovania rôznych básní. Do spoločnosti literátov tzv. „humanistickej republiky“ patril aj hlohovský rodák Ján Pruno Fraštacký so svojím bratom Pavlom.

V Maderovej zbierke nachádza oslavná príležitostná báseň na bratov Prunovcov Ad Ioannem et Paulum Prunones, fratres Germanos, Galgocienses, doctos et pios viros (Jánovi a Pavlovi Prunovcom, bratom rodným z Hlohovca, učeným a zbožným mužom), ktorá charakterizuje ich postavenie v kruhu učenej komunity.

Je to krátka 36-veršová latinsky písaná báseň Valeriána Madera, ktorej znenie čitateľom sprístupňujeme v pôvodnej podobe formou faximile, ďalej v podobe prepisu, no najmä prostredníctvom prekladu od filologičky, odborníčky na písomníctvo latinského stredoveku a novolatinské písomníctvo uhorskej proveniencie Eriky Juríkovej.

Báseň je krátkym poetickým, a teda do istej miery i idealizovaným pohľadom na osoby dvoch bratov. Jej publikovaním chceme upozorniť na prehliadané osobnosti našich dejín, ale aj vzbudiť intenzívnejší záujem o dielo Jana Pruna Fraštackého možno aj s fantastickejšou víziou toho, že by sa mohol jeho dnes nezvestný preklad Lutherovho Katechizmu po vyše dvesto rokoch opäť objaviť v rukách filológa, literárneho historika či knihovníka, aby nám mohol odkryť svoje zamlčané tajomstvá.

Zostavovateľom publikácie a autorom štúdie je Marián Kamenčík, autorkou prekladu oslavnej básne z latinčiny doc. Erika Juríková. Nádhernú grafickú podobu jej dal Mgr. Erik Michalčík, ilustrácie vyhotovili študenti Strednej odbornej školy chemickej v Hlohovci (Michaela Mišeková, Diana Nedorostová, Klaudia Repková, Ema Strižincová, Viktória Žáková) pod vedením Mgr. Radoslavy Hrabovskej. Úlohu recenzentiek prijali doc. Silvia Lauková a dr. Lenka Rišková. Publikáciu môžete získať prostredníctvom o. z. EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC ako jej vydavateľa a organizátora Literárnych potuliek Hlohovcom.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu