Voľba hlavného kontrolóra – stanovisko poslankyne Antónie Maronovej

0
686
A. Maronvá, zdroj: A. Maronová

Hlohovský žurnál priniesol dňa 14.6.2021 rozhovor  s poslankyňou Mestského zastupiteľstva v Hlohovci /MsZ/ pani Luciou Svíčkovou o voľbe hlavného kontrolóra. Pretože táto problematika sa osobne týka poslankyne Antónie Maronovej, požiadali sme o rozhovor aj ju.

V Hlohovci sa volil hlavný kontrolór a jedným z kandidátov bol váš manžel. Vy ste sa tejto voľby zúčastnili a hlasovali ste. Nemali ste sa vzdať hlasovania?

Máte pravdu v tom, že jedným z kandidátov bol aj môj manžel a bol riadne zvolený  väčšinou poslancov MsZ. Ja som sa tejto voľby tiež zúčastnila, pretože zákon mi to umožňuje. Jedinú zákonom uloženú podmienku, a to povinnosť oznámiť orgánu svoj osobný záujem pred hlasovaním o tejto veci, som splnila (Ústavný zákon 357/2004, čl.6, ods.1 – Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný záujem, je povinný oznámiť tomuto orgánu svoj osobný záujem o vec predtým, ako na rokovaní vystúpi alebo pred hlasovaním o tejto veci). Nie je to nič výnimočné, napríklad v Šali, kde voľba hlavného kontrolóra prebehla minulý rok, boli až dve kandidátky, ktorých manželia sú poslancami zastupiteľstva. Obidve kandidátky si medzi sebou rozdelili 21 hlasov všetkých poslancov, pričom voľby vyhrala kandidátka s počtom hlasov 13, druhá dostala 8 hlasov. Ale hlasovalo všetkých 21 poslancov, teda aj ich manželia.

P. Maron

Nejedná sa v takomto prípade o konflikt záujmov?

Konflikt záujmov definuje čl. 3 Ústavného zákona 354/2004 Z.z. ako rozpor verejného a osobného záujmu, pričom osobný záujem je taký, ktorý prináša majetkový alebo iný prospech verejnému funkcionárovi alebo jeho blízkym osobám a verejný je taký, ktorý prináša prospech všetkým občanom. Nikto doteraz neobjasnil, aký majetkový alebo iný prospech by som mala mať z toho, že bol do funkcie hlavného kontrolóra schválený môj manžel. Hlavný kontrolór nevykonáva kontrolu práce poslancov, ale kontrolu mestského úradu, mestských organizácií, škôl, škôlok, príjemcov dotácií ap. a z tohto je zrejmé, že sa nemôže jednať o konflikt záujmov. Nemôže prižmúriť oko nad mojimi rozhodnutiami, ale mohol by objaviť niečo v mestských organizáciách, a to by možno niekomu prekážalo.

Nemôže byť majetkovým prospechom plat hlavného kontrolóra, ktorý nie je malý?

Ja pracujem v spoločnosti, kde nepoznáme platy iných zamestnancov a je to štandardné aj v iných spoločnostiach a veľkých firmách. V prípade platu hlavného kontrolóra je to inak. Jedná sa o zákonom daný plat pre všetkých kontrolórov na Slovensku a jeho výška, podobne ako plat nášho primátora, sa odvíja od priemerného platu za predchádzajúci rok a od počtu obyvateľov obce. Nie je to tajná informácia a hovorí o nej § 18c zákona 369/1990 Zb. O obecnom zriadení. Na tento rok je určený vo výške 2 538 €. Podobne ako je zákonom 253/1994 Z.z. určený plat primátora. Ten je v roku 2021 pre primátora takého mesta, ako jeHlohovec určený vo výške 3 637 €. Ak by sme vzali do úvahy zákonom umožnené navýšenie, ktoré bolo v minulom funkčnom období schválené vo výške 60%, bol by plat primátora mesta Hlohovec v roku 2021 vo výške 5 819 €. Platy oboch obecných funkcionárov nie sú majetkovou výhodou, nie je to majetkový prospech a nie je to ani benefit,  ale riadna odmena za vykonanú prácu ako pri každom inom zamestnaní. Výška platu hlavného kontrolóra nemôže byť ovplyvnená tým, či je v obecnom zastupiteľstve manželka alebo kamarát zvoleného kontrolóra. Je určená výhradne zákonom rovnako, ako je určený základný plat primátora. Preto je od primátora nanajvýš nekorektné, ak sa proti tomuto platu ohradzuje a vo všetkých článkoch a vystúpeniach naň upozorňuje. V prípade, že by mestské zastupiteľstvo zvolilo do funkcie hlavného kontrolóra iného kandidáta, mal by tento kandidát určený plat v inej výške? Alebo vtedy by to už nebolo prilepšenie?

Na podnet primátora mesta Hlohovec a nezvolenej kandidátky zaslal prokurátor Okresnej prokuratúry v Trnave protest, podľa ktorého bola voľba hlavného kontrolóra nezákonná, pretože bol porušený ústavný zákon a tiež antidiskriminačný zákon.

Áno, prokurátor Okresnej prokuratúry podal protest, ale prokurátor Krajskej prokuratúry zobral tento protest späť. Zo strany Krajskej prokuratúry nebolo zistené porušenie zákonnosti z dôvodov, uvádzaných v proteste okresného prokurátora a nebolo zistené ani porušenie antidiskriminačného zákona č.365/2004 Z.z..

Podieľal sa váš manžel na príprave a tvorbe podmienok pre vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra?

Na tvorbe podmienok sme spolupracovali viacerí poslanci, ale môj manžel nie. A to, či pošta odišla z môjho počítača alebo z notebooku môjho manžela, ktorý mimochodom používam aj ja, pretože svoj osobný notebook nemám, nie je dôvodom nezákonnosti. To, že sa ako poslankyňa podieľam na návrhoch uznesení, predkladaných mestskému zastupiteľstvu na rokovanie, predsa nemôže byť diskriminačné. Je to moja poslanecká práca. Podmienky boli pre každého kandidáta rovnaké a ničím nevybočovali z rámca zákona 369/1991. Hlavnou a jedinou požiadavkou bolo úplné stredoškolské vzdelanie. Predpoklady na výkon funkcie neboli nastavené spôsobom, ktorý by zvýhodňoval jedného z uchádzačov, ani neobsahovali neštandardné požiadavky, o ktorých by bolo zrejmé, že ich splní len jeden kandidát. Ak by bolo v prihláške, že kandidát musí mať vysokoškolské vzdelanie technického smeru a minimálne 16 rokov praxe v štátnej správe, tak to by boli podmienky šité na mieru pre môjho manžela. Nie je namieste ani to, že sa neúspešná kandidátka na funkciu hlavného kontrolóra cíti diskriminovaná. Minimálne jeden poslanec je s ňou v príbuzenskom vzťahu  a keďže to bola tajná voľba, len predpokladám, že od tohto príbuzného hlas dostala.

Je už proces voľby hlavného kontrolóra ukončený?

Tak na túto otázku vám neviem dať odpoveď. Proces môže byť ukončený, ale môže aj pokračovať. Záleží od toho, či si niekto myslí, že rozhodnutie krajskej prokuratúry nie je správne. V tom prípade môže v spore pokračovať a hnať to až do krajnosti. Riešiť vymyslené kauzy však mestu nepomôže zrekonštruovať ulice, ani opraviť Dom kultúry, vyčistiť mesto, pokosiť trávu, nastaviť parkovaciu politiku v meste, vybudovať mestské WC, či dokončiť čiastočne zrekonštruovaný zámok, kino, amfiteáter a mnoho iných potrebných vecí, ktoré robia mestu dobré meno a skvalitňujú život jeho obyvateľom.

Za odpovede ďakuje Helena Pekarovičová

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here