Téma na MsZ – Zrušenie Materskej školy v Šulekove a jej pridruženie k ZŠ Vilka Šuleka a rozšírenie priestorov ZŠ o pôvodnú školu na Seredskej ulici

0
1254

Jednou z najpálčivejších tém pred Mestským zastupiteľstvom v Hlohovci je zrušenie Materskej školy, ul. Ľ. Podjavorinskej v Hlohovci-Šulekove a jej začlenenie pod ZŠ Vilka Šuleka a znovuotvorenie priestorov Starej školy na Seredskej ulici pre elokované pracovisko ZŠ Vilka Šuleka. 

V dôvodovej správe sa dočítate, že citujeme: 

„Ak berieme zmenu v sieti škôl a školských zariadení komplexne, je založená na:

  •  zvýšení efektívnosti
  •  zvýšení kvality edukačného procesu
  •  zlepšení podmienok pre učiteľov
  •  zlepšení spolupráce na všetkých úrovniach.“

Na rôznych online fórach a na Facebooku sa rozmohli diskusie, kde najmä rodičia nesúhlasia s touto zmenou. 

Poďme ale po poriadku. Komisia vzdelávania a kultúry dostala tento návrh na prerokovanie ako blesk z jasného neba. Je až zarážajúce, ako sa v štvrtom najtransparentnejšom meste na Slovensku schvaľujú zmeny, ktoré majú veľký dopad na život v meste. 

Zástupkyňa mesta a vedúca odboru školstva Mgr. Iveta Moravcová nezvolala k takej veľkej zmene v sieti škôl a školských zariadení Mestskú školskú radu, ktorá je v meste na to, aby prerokovávala jednotlivé zmeny v sietí škôl a školských zariadení v Hlohovci. Mestskú školskú radu zvolala až na upozornenie od poslankyne Lucie Svíčkovej. Túto chybu je možné brať z dvoch pohľadov – pani Moravcová pri svojej pracovnej vyťaženosti na túto povinnosť zabudla, alebo je na Mestskom úrade pracovníkom jedno, že v  Hlohovci stále platia pravidlá, nariadenia, VZN a zákony. 

Pod rúškom efektívnosti

V dnešnej dobe, kedy Hlohovcu hrozí výpadok na podielových daniach rádovo v stovkách tisíc EUR, mávolanie po efektívnosti zmysel. 

Myslí to ale primátor mesta vážne, alebo je za tým niečo iné? 

Mestá na Slovensku, vrátane Hlohovca, boli nútení znížiť platy učiteľkám v materských školách až o 40%. Je potrebné efektívne využívať peniaze, nemíňať na zbytočnosti. V Hlohovci si primátor mesta dovolil bez schválenia MsZ začať riešiť najväčší projekt v novodobej histórii Hlohovca – Európske Hlavné Mesto Kultúry 2026. 

Doteraz sa nám nepodarilo zistiť, aké budú celkové náklady mesta na túto akciu. Vieme však, že len tarifný plat vedenia projektu bude vo výške minimálne 3106 €. Toto by mal vysvetliť pán primátor učiteľkám materských škol, prečo oni museli ísť na 60% ich mzdy, ale peniaze na EHMK 2026 sa našli. 

V kontexte týchto informácii je veľmi ťažké uveriť, že vedeniu mesta ide  skutočne o efektívne nakladanie s financiami mesta. 

Východiská Školskej politiky mesta Hlohovec z roku 2017

Primátor, Miroslav Kollár, nastúpil v roku 2014 ako nový primátor a svoju činnosť začal analýzou súčasného stavu všetkého čo sa týka mesta Hlohovec. Následne boli vypracované rôzne štúdie, vízie a politiky mesta Hlohovec.

Jednou z nich je aj Školská politka mesta Hlohovec, ktorej cieľom je nasledovné (citované z dokumentu Školská politika mesta Hlohovec):

Cieľom realizácie školskej politiky je poskytovať deťom a žiakom kvalitnejšie vzdelávacie služby v efektívnejšej štruktúre čo nám umožní, pri nezvyšovaní súčasných nákladov, rozšíriť rozsah akvalitu služieb auvoľní zdroje na investovanie do budov azariadení ako aj do mzdového ohodnotenia pedagogických aj nepedagogických zamestnancov nad rámec zákonom nárokovateľných zložiek mzdy.
Školská politika vychádza z doterajšieho vývoja, súčasného stavu, platnej legislatívy a rešpektuje očakávané trendy. Návrh sa zaoberá novou organizáciou materských a základných škôl.

Keď sa pozrieme do tohto dokumentu, tak zistíme, že aktuálny stav detí v ZŠ Vilka Šuleka stále nedosahuje ani 80% naplnenia kapacity školy podľa nariadení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva – škola má kapacitu 160 žiakov. Aktuálne je v škole zapísaných 119 žiakov.

ZDROJ: Školská politika mesta Hlohovec

Preto nie je úplne jasné, prečo mesto argumentuje rozšírením počtu tried v škole, ktorá nie je dostatočne naplnená.

Rozhorčenie primátora na Facebooku

Primátor mesta v kontexte verejného tlaku poslal všetkým rodičom list, ktorého celé znenie nájdete v prílohe, kde vysvetľuje, o čo ide mestu. Bohužiaľ, tento list vznikol až po tom, ako sa rodičia začali zaujímať o to, čo sa vlastne v škole bude robiť. Ťažko uveriť čestným úmyslom mesta, že im ide o dobro školákov, keď svoje dôvody nevysvetľuje včas, ale až po verejnom tlaku. 

Genéza Starej školy

Stará škola na Seredskej ulici bola pre školské účely uzatvorená v roku 2008. Následne v nej získala priestor folklórna skupina Šulekovo, šulekovskí záhradkári a posilňovňa. 

V rozpočte na rok 2018 bol zámer prestavať školu na zdravotné stredisko, čo ale v konečnej verzii rozpočtu neprešlo. Asi môžeme povedať, že vďaka bohu, inak si nevieme predstaviť, ako by mesto riešilo túto situáciu. 

Aktuálne vieme, že všetky subjekty, ktoré sú v nájme v Starej škole, dostali výpovede a mesto im oznámilo, že im vybuduje nové priestory v budove súčasného zdravotného strediska. Zaujímavé je, žev rozpočte mesta nie je nikde takýto zámer uvedený, a teda nevieme, na základe čoho chce mesto tieto priestory rekonštruovať. 

Rekonštrukcia: Šulekova ulica – 3.etapa 

Mesto sa zaviazalo zrekonštruovať celú Šulekovu ulicu. Prvá etapa, námestie, je hotová. Druhá etapa je v štádiu výstavby. A čo tretia etapa? Tretia etapa je zatiaľ v nedohľadne. Podľa zákulisných informácií vieme o vyjadrení vedenia mesta, že tretia etapa rekonštrukcie má byť len položenie nového asfaltu. Vôbec by sa nemali riešiť chodníky a infraštruktúra. 

A po takýchto chodníkoch chce nechať primátor mesta chodiť denno-denne desiatky detí do školy na obed a do školského klubu? Takto si cestu k občanovi veru neprestavujeme. 

Príloha 1: Štatút Mestskej školskej rady

Príloha 2: Dôvodová správa o stave sietí škôl a školských zariadení

Príloha 3: List primátora a riaditeľky ZŠ Vilka Šuleka rodičom

Príloha 4: Školská politika mesta Hlohovec

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here