Ocenené publikácie filatelistu a poštového historika Ivana Tvrdého

0
354

O aktivitách filatelistu, odborníka na poštovú históriu, redaktora, funkcionára v štruktúrach filatelistických organizácií, Ivana Tvrdého, sme v Hlohovskom žurnále už informovali. Bližšie sme čitateľov zoznamovali s jeho dvomi publikáciami, ktoré zaznamenali veľmi dobrú odozvu aj v odborných kruhoch, čoho dokladom sú získané ocenenia na medzinárodných výstavách. 

V krátkosti pripomenieme, že ide jednak o knihu Historický vývoj názvov poštových služobní na Slovensku(2021) – kniha je prvým dielom Monografie poštovej histórie a známok Slovenska – a jednak o publikáciu Hlohovecká pošta a vývoj pôšt v okolí Hlohovca (2022). Zatiaľ čo prvý titul zoznamuje záujemcov s históriou vývinu názvov poštových služobní od vzniku organizovaného poštovníctva na území dnešného Slovenska, tak druhá podrobne, najmä bohatým materiálovým obsahom, približuje dejiny pôšt v Hlohovci a ďalších obcí bývalého tzv. veľkého hlohovského okresu. Azda práve táto publikácia je našincovi svojím obsahom a zameraním prístupnejšia, keďže sa dozvie veľa informácií nielen z poštovej histórie regiónu, ale získa vďaka bohatej obrazovej časti prehľad o živote pôšt a každodennom využívaní ich služieb občanmi. 

Ako sme spomínali vyššie, knihy zaujali svojím spracovaním, odbornosťou i tematikou. Autor sa s nimi zúčastnil dvoch výstav. Prvá sa uskutočnila 13. – 16. októbra 2022 v Liberci ako Európska výstava poštových známok. Organizátorom podujatia bol Svaz českých filatelistů a jej realizátor Klub filatelistov Liberec pod patronátom Federácie európskych filatelistických organizácií (FEPA). Kniha Historický vývoj názvov poštových služobní na Slovensku tu mala výstavnú premiéru a hneď za ňu autor získal Veľkú striebornú medailu. 

Na Národnú filatelistickú výstavu s medzinárodnou účasťou BRATISLAVAFILA 2023 prihlásil autor už spomínaný ocenený exponát z Liberca a tiež aj knihu o dejinách hlohovskej pošty. Prvý titul získal pozlátenú medailu a druhý bol ocenený veľkou striebornou medailou. Hodnotitelia ocenili najmä odbornú úroveň spracovania oboch tém. 

Ivan Tvrdý je aj v dôchodkovom veku mimoriadne činorodý, zaujíma sa nielen o otázky filatelie, poštovníctva, ale celkovo o históriu, umenie či kultúru. Pravidelne prispieva do odborných filatelistických periodík, je redaktorom zatiaľ všetkých dvadsiatich troch zväzkov Filatelistických štúdií, ktoré vychádzajú od roku 2009. Ako redaktor dohliada na publikácie Slovenskej filatelistickej asociácie, či už ide o zborníky prednášok, Filatelistické štúdie, prípadne monografie a tlačoviny. 

Keďže sa živo zaujíma o históriu Hlohovca a tiež aj o jeho kultúru, Hlohovčania ho môžu často zazrieť pri vernisážach výstav vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci alebo aj ako účastníka podujatí o. z. Ex libris ad personam Hlohovec, najmä v prípade organizovania výtvarnej súťaže Ex libris Hlohovec. Vďaka jeho aktivite vznikla od konca minulého roka knižná edícia Biblioteka Galgociensis, ktorou plánujú vydavatelia kníh v Hlohovci označovať publikácie práve našej lokálnej proveniencie. Jeho zámer je i taký, že názvom edície by sa mohli označovať aj knihy už publikované. 

Ak by sme sa mali krátko vyjadriť aj k filatelistickej kariére I. Tvrdého, tak iba letmo načrieme do bohatstva jeho aktivít a upozorníme na tie najdôležitejšie úspechy. Už vyše šesť desaťročí sa venuje filatelii, aktuálne najmä z teoretického hľadiska, k tomu pridal záujem o poštovú históriu. Po rozdelení Zväzu československých filatelistov na dva národné zväzy sa začal intenzívne venovať funkcionárskej práci. Pôsobil v Komisii poštovej histórie Zväzu slovenských filatelistov, kde bol istý čas poverený jej riadením. Zároveň sa tým stal aj podpredsedom federálnej Komisie poštovej histórie. 

Vykonával aj činnosť zväzového porotcu pre hodnotenie exponátov na výstavách poštových známok postupne ako ašpirant, kandidát až porotca – juryman. Za činnosť v oblasti filatelie získal viaceré ocenenia. Postupne bol ocenený všetkými stupňami čestného odznaku Zväzu slovenských filatelistov (bronzový, strieborný, zlatý) a boli mu udelené viaceré čestné uznania za rozvoj organizovanej filatelie. V roku 2019 sa stal laureátom Ceny Zväzu slovenských filatelistov, čo je najvyšším ocenením tejto organizácie. V roku 1997 stál pri zakladaní Slovenskej filatelistickej akadémie a bol aj prvým laureátom Ceny Slovenskej filatelistickej akadémie v roku 2007. Vyššie sme spomínali neúnavnú redaktorskú, autorskú, zberateľskú i prezentačnú činnosť I. Tvrdého, ktorú za ostatné obdobie okrem spomínaných dvoch ocenených publikácií dopĺňajú kapitoly s tematikou regionálnej poštovej histórie v publikáciách o obciach Rišňovce, Bučany či Veľké Ripňany. 

Ivanovi Tvrdému blahoželáme k úspechu na výstavách, veríme, že jeho knihy si nájdu svojich pozorných čitateľov a prajeme mu ešte veľa tvorivých síl. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here