Hlohovec príde v roku 2020 o takmer 460000€

0
1086

Korona, zatváranie Slovenska, prepúšťanie, recesia. Toto sú jedny z hlavných dôvodov prečo sa znížil výber daní. Financie obcí a VÚC sú závislé od daní fyzických osôb. Nižší výber daní sa teda podieľa aj na nižších príjmoch obcí a VÚC. 

Príjmy Hlohovca za posledné obdobie 

Hlohovec zažíval ostatné roky enormný nárast príjmov do rozpočtu mesta. Pre porovnanie si pozrite rozpočtované príjmy za vybrané roky. 

 ROK 2010ROK 2014ROK 2020
Rozpočtované príjmy v €13 073 46213 502 56424 543 430
Zmena v %  3,2 %81 %

Na tomto mieste sa nebudeme zaoberať tým, ako boli tieto peniaze využívané, a či je tak výrazný nárast reálne aj v meste cítiť. Tento článok sa analyticky zaoberá vývojom financií. 

Výpadok podielových daní v roku 2020 

Ministerstvo financií SR (MF SR) zverejnilo pred pár dňami informácie, o koľko peňazí prišli jednotlivé mestá a obce v súvislosti s pandémiou koronavírusu. V abecednom zozname obcí si môžete pozrieť, aký má mesto alebo obec výpadok dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020. Celková suma výpadku daní je vo výške 121,5 milióna eur. Napríklad Bratislava príde pre koronakrízu o 9,3 milióna eur, Košice o 5,3 milióna eur, Nitra o 1,8 milióna eur a podobný výpadok príjmov má napríklad aj Banská Bystrica. 

Kompletný zoznam miest a obcí na Slovensku nájdete na tomto odkaze – Výpadok príjmov 

Keď si v zozname týchto miest nájdeme naše mesto Hlohovec, tak zistíme, že podľa prognózy MF SR je výpadok príjmu na úrovni 459 467 €

Pomoc od štátu

MF SR pripravil pre mestá a obce pomoc vo forme bezúročných pôžičiek, ktoré sa v budúcnosti môžu premeniť na granty, ak sa príslušné subjekty samosprávy zapoja do plánovanej reformy.

Aké sú podmienky poskytnutia tejto pôžičky?

Podmienkou získanie tejto pôžičky je schválenie Mestským zastupiteľstvom, podanie žiadosti do 31.10.2020, vyčerpanie prostriedkov do konca roka 2020 a neprekročenie dlhového limitu 50% z bežných príjmov obce alebo VÚC. Splatnosť pôžičky je posunutá na roky 2024-2027.

Obce a vyššie územné celky môžu použiť túto pôžičku v plnom rozsahu výlučne na účel financovania výkonu samosprávnych pôsobností nehospodárskeho charakteru, ako je napr. rekonštrukcia mestskej budovy (úrad, škola, cesty, budovy), podpora amatérskeho športu, organizovanie nespoplatneného kultúrneho podujatia a pod.

Názory a odpovede vedenia mesta Hlohovec a niektorých poslancov MsZ v Hlohovci. 

Hlohovský žurnál sa pýtal pána primátora Miroslava Kollára na jeho pohľad na aktuálnu finančnú situáciu mesta Hlohovec. Podobné otázky boli poslané na mailové adresy všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva. Do uzávierky sme dostali odpovede od 3 poslancov.  Odpovede sú bez redakčných úprav.

MESTO HLOHOVEC

Aktuálny vývoj daňových príjmov pre mesto Hlohovec je nepriaznivý. Podľa prognózy Ministerstva financií SR bude mať Hlohovec menej o cca 460 000€ ako bolo rozpočtované. MFSR v tejto súvislosti poskytlo samosprávam možnosť vykryť tento výpadok úverom v tejto výške, s odkladom splátok až na roky 2024 – 2027. Plánuje Mesto využiť túto možnosť? Ak áno, na čo plánuje Mesto tieto peniaze využiť? Ak nie, tak prečo?

Miroslav Kollár:  Podľa informácií Ministerstva financií SR bude odhadovaný výpadok podielových daní pre mesto Hlohovec v tomto roku 459 467 eur a v tejto výške môžeme čerpať úverovú pomoc, ktorej parametre sú – nulový úrok, odklad začatia splácania až na rok 2024, s možnosťou, že celá táto úverová schéma pomoci župám, mestám a obciam môže byť následne preklasifikovaná na nenávratnú pomoc. Tieto prostriedky musia byť minuté do konca tohto roka.

Mesto plánuje využiť túto možnosť, ale keďže ide v tejto chvíli o externé zdroje, neplánujeme ich „prejesť“, ale investovať do riešenia najmä havarijných stavov na majetku mesta – v školstve, cestnej infraštruktúre atď. Konkrétne investičné akcie upresňujeme, začiatkom septembra k tomu zvoláme zastupiteľstvo.

V prípade, že bude aktuálna situácia pokračovať, tak je pravdepodobné, že v budúcom roku bude nutné pristúpiť opätovne k zníženiu rozpočtovaných príjmov a aj výdavkov na rok 2021 – aktuálne je obdobie, keď sa určite mesto zaoberá rozpočtom na rok 2021. Aké budú hlavné priority mesta na rok 2021, ktoré sa budú realizovať aj v prípade, že bude mať, podľa prognózy MFSR, ešte menej peňazí ako v tomto roku, už po započítani výpadku podielových daní? Aké výdavky bude mesto optimalizovať v roku 2021 v prípade, že bude musieť pristúpiť k redukcii plánov na rok 2021?

Miroslav Kollár:  Tak ako sa nám podarilo úspornými opatreniami ušetriť a vykryť výpadok príjmov (nielen podielových daní) aj v tomto roku (aj preto vyššie spomínanú úverovú výpomoc štátu neprejeme, ale investujeme), rovnako konzervatívne budeme pristupovať k tvorbe rozpočtu na rok 2021. V tejto chvíli nepoznáme východiská tvorby rozpočtu na príjmovej stránke, preto je predčasné hovoriť o konkrétnych opatreniach, ale je nám jasné, že najmä bežný rozpočet bude problém zostaviť vo vyrovnanej podobe. Aj preto sme už v predchádzajúcich mesiacoch navrhli viaceré opatrenia, ktoré znižujú výdavky na tento rok a výhľadovo aj do budúcna, niektoré však poslanci mestského zastupiteľstva opakovane neschválili.

Pri prezentácii EHMK na MsZ pán primátor vyhlásil, že sa na krytie nákladov spojených s touto akciou, použijú peniaze ušetrené z jeho primátorskeho platu. Zaujíma nás, koľko peňazí sa minulo doteraz na EHMK a koľko este ostáva?

Zuzana Hrinková: Predpokladaná výška ušetrených prostriedkov pôvodne rozpočtovaných na mzdu a odvody primátora v tomto roku je cca 68 600 eur. Na výdavky súvisiace s prípravou projektu EHMK z nich bolo zatiaľ presunutých cca 20 % (cca 13 720€). 

POSLANCI MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HLOHOVCI

Otázky:

1. Pomoc od štátu je viazaná na schválenie MsZ. Primátor sa pre Hlohovský žurnál vyjadril, že začiatkom septembra zvolá mimoriadne MsZ. Aký je váš názor na túto pôžičku a plánujete hlasovať za ňu? Ak áno, tak prečo, ak nie, tak prečo? 

2. Keďže sú tieto peniaze viazané, tak nás zaujíma, aké projekty by ste radi financovali z týchto peňazí, resp. ktoré z vyškrtnutých výdavkov z rozpočtu by ste radi uhradili v tomto roku?

3. V roku 2021 sa očakáva ešte väčší výpadok podielových daní ako v roku 2020. Aké sú Vaše priority do rozpočtu na rok 2021, ktoré chcete presadiť a realizovať aj v prípade výpadku podielových daní. 

4. Mesto zažívalo posledné roky nárast financií a teraz prichádza mierna stagnácia až pokles. Ktoré výdavky sú podľa vás zbytočné a mesto by sa bez nich mohlo zaobísť

Odpovede

Antónia Maronová

 1. Pôžička má základ v slove „požičať“, to znamená, že ju budeme musieť vrátiť. Či ju budeme vracať teraz, alebo o niekoľko rokov, to je jedno. Raz tie požičané peniaze aj tak budú v rozpočte chýbať a splácať to bude musieť mesto v ďalšom volebnom období. Bolo by to rovnaké gesto, ako nám zanechalo predchádzajúce vedenie mesta – zadĺženie z dôvodu rekonštrukcie zámku ako súčasť predvolebnej kampane primátora mesta. Mali by sme sa prikrývať len takou perinou, na akú máme. Ja osobne som proti tomu, aby sme brali akúkoľvek pôžičku. V súčasnosti nie je v meste rozbehnutý žiaden projekt, ktorý by takúto investíciu vyžadoval. 
 2. Ako som uviedla v prvej odpovedi, nie som naklonená k požičiavaniu akejkoľvek sumy. Nie je pripravený žiaden projekt (aspoň neviem o žiadnej pripravenej a schválenej projektovej dokumentácii), ktorý by sa stihol „zrealizovať“ do konca roka 2020.
 3. V každom prípade odstrániť všetky zbytočnosti a financie rozdeliť tak, aby boli zabezpečené nutné potreby obyvateľov mesta. Z môjho pohľadu ako poslankyne za miestnu časť Šulekovo predovšetkým rekonštrukcia strechy základnej školy, rozšírenie počtu tried na škole a samozrejme rekonštrukcia aspoň jednej z ciest v tejto časti mesta.
 4. Za najväčší zbytočný odliv finančných prostriedkov mesta považujem primátorovu snahu uchádzať sa o titul EHMK. To, že nemáme oproti ostatným kandidátom žiadnu nádej, vie každý súdny človek a všetky finančné prostriedky vynaložené na tento a teraz zdôrazňujem, že mestským zastupiteľstvom neschválený projekt považujem za plytvanie verejnými prostriedkami. Podobne i viacero akcií, ktoré by si mesto mohlo vykonávať vo vlastnej réžii (napr. kultúrne podujatia, ktoré by organizovalo výhradne MsKC, právne zastúpenie mesta výhradne právnikom zamestnaným na MsÚ a pod.) a mať z nich prípadne i zisk, ktorý takto majú iné subjekty. 

Miroslav Začko

 1. Vzhľadom na to, že rokovanie o možnosti bezúročnej pôžičky so schémy MF bude pravdepodobne 8.9.2020, tak informácie o možnosti použitia tejto pôžičky, na konkrétne účely pre mesto Hlohovec som si len začal získavať, neviem Vám zatiaľ poskytnúť odpoveď či budem za prijatie, alebo neprijatie tejto pôžičky. Informácie, ktoré mám doteraz zhromaždené mi zatiaľ ukazujú, že nie je nutné si takúto formu pomoci od štátu žiadať a užitočne ju minúť do konca roku 2020.
 2. Doteraz schválené a „škrtnuté“  projekty sú skoro dostatočné na chod mesta do konca roku 2020 síce s významnou výnimkou v oblasti školstva, preto si myslím a naznačil som to v predchádzajúcej odpovedi, že o takúto pôžičku by sa mesto Hlohovec nemuselo, uchádzať. Opakujem, vychádzam zo sumy informácii, ktoré mám ku dnešnému dňu (20.8.2020).
 3. Prioritou v mojom volebnom obvode (Nová štvrť, Svätý Peter), je v roku 2021 dokončiť a sprevádzkovať tak potrebné rozšírenie ZŠ s MŠ A. Felcána na ulici M. Benku, pokračovať v prácach na vybudovaní cestnej komunikácie s mestskej časti Sv. Peter hlavne pre nákladnú dopravu mimo ulice Čulenovej (štúdia uskutočniteľnosti je už vypracovaná). To myslím v neradostnej predpovedi pre výber podielových daní na rok 2021 nebude síce ľahké pre mesto, ale verím v „lepšie časy“.  Prioritou na celomestskej úrovni bude rozumné využívanie všetkých finančných prostriedkov na užitočné a občanmi požadované aktivity.
 4. Keďže harmonogram prípravy rozpočtového procesu na obdobie 2021 – 2023 onedlho začína, myslím, že je predčasné sa vyjadrovať k téme zbytočnosti, či nezbytočnosti niektorých výdavkov rozpočtu mesta Hlohovec. V rozpočtoch minulých rokov som niektoré takéto výdavky, o ktorých užitočnosti som mal pochybnosti, našiel avšak pri miernej prevahe rozumných výdavkov, resp. tých, ktoré mali potenciál byť rozumné boli rozpočty mesta prijaté, dúfam aspoň k čiastočnej spokojnosti obyvateľov mesta.

Ján Hrobár

 1. Pôžičke i keď bezúročnej nie som naklonený, nakoľko sa bude splácať po uplynutí môjho mandátu a bol by som rád, keby po nás nezostali zbytočné dlhy. Za sumu, ktorá vznikla výpadkom podielových daní (460000) sa i tak toho nedá veľa uskutočniť.
 2. Nové projekty sa už do konca roka nestihnú zrealizovať. Až sa pôžička schváli, tak sa určite poslanci dohodneme na rozumnej investícii v prospech obyvateľov Hlohovca.
 3. Určite chcem, aby sa investovalo do infraštruktúry mesta, do ktorej sa skoro vôbec posledné roky neinvestovalo (cesty, chodníky, námestie). V mojom volebnom obvode opravu ZŠ, ktorá má strechu a kúrenie v katastrofálnom stave.
 4. Som proti zbytočnému financovaniu množstva štúdií a projektov, ktoré sa nebudú v najbližších rokoch realizovať a zbytočne sa roky hromadia na MsÚ. Tiež som proti nekonečnému financovaniu opráv zámku, ktoré v tejto ťažkej dobe pár rokov počkajú.

Záver

Táto téma bude rezonovať začiatkom septembra na MsZ a Hlohovský žurnál bude pri tom. Ďakujeme mestu Hlohovec, primátorovi a poslancom za odpovede. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here